การให้บริการพื้นที่การเรียนรู้แบบไม่จำกัดเวลาที่ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Timeless learning space at Medical library Khon Kaen University

ยุภาพร ทองน้อย, ธนภพ ณ นครพนม, ศุภภณ กอปรกิตติกูล, ศุภพัฒน์ คงสภาพศิริ

Abstract


บริการพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง เป็นพื้นที่การเรียนรู้แบบไม่จำกัดเวลา ซึ่งมีขนาด 318 ตารางเมตร และมีที่นั่งอ่าน 119 ที่นั่ง โดยจัดให้บริการเฉพาะอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง จากผลการสำรวจความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษาแพทย์ ร้อยละ 53.80 มาใช้บริการพื้นที่อ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง และมีความพึงพอใจ ร้อยละ 82.83 โดยในวันจันทร์-ศุกร์ มาใช้บริการมากที่สุดในเวลา 20.00-22.00 น. และในวันเสาร์-อาทิตย์ มาใช้บริการมากที่สุดในเวลา 16.00-22.00 น.


Full Text:

PDF

References


ธนัชพร วิศวไพศาล, กอบกาญจน์ กุลสุจริต, ณรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒน. (2556) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกต่อการใช้บริการของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ศรีนครินทร์เวชสาร, 28(2): 246-52.

พุฒิพงศ์ ศักดิ์แสน, เทวรักษ์ เจริญรัตน์, ธุววิช เด่นโชคประกาย, มิ่งขวัญ ฐิติชัยรัตน์, อนุชิต ไชยบูรณ์โอฬาริก มุสิกวงษ์. (2546). ความชุกของเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่อ่านหนังสือนอกเขตที่พักในเวลากลางคืน. ขอนแก่น: กองเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

เพียรพันธ์ กล้าหาญ, ณพิชญา วิริยะ, ศุภภณ กอปรกิตติกุล, ภณีตา พันจรรยา, ศุภพัฒน์ คงสุภาพศิริ, กรชนก เนตรชาลีรัตน์, และคณะ. (2557). สัดส่วนของผู้ใช้และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ที่มีต่อพื้นที่อ่านหนังสือ 24 ชั่วโมงของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น: ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สรุปผลการสัมมนาความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น: ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com