Vol 2, No 2 (2558)

พฤษภาคม-สิงหาคม

Table of Contents

บทความวิชาการ

สื่อการปฐมนิเทศออนไลน์ฉบับการ์ตูน | Library Orientation Online Comic Version PDF
เบ็ญจนา ทองนุ้ย, สมพงศ์ หุตะจูฑะ, รตานา ยามาเจริญ, วิทวาพร โสภณ, ลออ อุไรรัตน์
การใช้ QR Code สำหรับวิทยานิพนธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ PDF
เยาวภา เขื่อนคำ
ไลบรารี่สมาร์ทไกด์ไอบุ๊ค : นวัตกรรมประยุกต์เพื่อบริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ | Library Smart Guide iBook : Innovative Application for Information Literacy Promotion Service PDF
ระเบียบ แสงจันทร์, ศุภกร เมาลานนท์
บริการสารสนเทศแก่คนยุค Y ด้วย LINE ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Information Service for Generation Y by LINE of Academic Resource Center PDF
รุ่งเรือง สิทธิจันทร์
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Archives Database PDF
วันชาติ ภูมี, ประภาพร มณฑาทิพย์
โครงการส่งต่อความรู้ด้วยหนังสือฟรี | Project of Passing Knowledge through Free Books PDF
วีระชัย อินทรอนันต์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน “บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ Clinic@Library ” ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร | A Performance Analysis of Academic Consulting Service “Clinic@Library” of Naresuan University Library PDF
ศศิธร ติณะมาศ
ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี | Office of Academic Resources-Strategic Plan Alert: OAR-SPA, Prince of Songkla University Pattani Campus PDF
ศิรประภา ศิลปรัตน์
ULibM Ubiquitous (Version 6.0) | ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อเชื่อมเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน PDF
สมพงษ์ เจริญศิริ, สันติภาพ เปลี่ยนโชติ
E-Portfolio นักวิจัย ม.บูรพา | E-Portfolio of Researchers in Burapha University PDF
สายสุณี ฤทธิรงค์, เฉลิมเกียรติ ดีสม
ปฏิบัติการชั้นหนังสือใหม่โดย Sierra | Re-shelves New Books by Sierra PDF
สุกาญจนา ทิพยเนตร, ยุพา ดวงพิมพ์, วราภรณ์ พนมศิริ

บทความวิจัย

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสารสนเทศของนิสิต กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | The Academic Libraries’ Marketing Mix and the Decision Making of Students’ Information Services : a Case Study of Mahasarakham University PDF
สกุลไทย ป้อมมะรัง
การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งสารสนเทศแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ | The Development of Library as a Modern Information Resource of Learning PDF
วรพจน์ พรหมจักร, ฉัตรกมล อนนตะชัย
ชุมชนนักปฏิบัติ Sierra Catalogue สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | CoPs Sierra Catalogue Academic Resource Center Khon Kaen University PDF
ยุพา ดวงพิมพ์, วราภรณ์ พนมศิริ, มุกดา ดวงพิมพ์
ความพึงพอใจและความต้องการใช้บริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | Satisfaction and Requirement of Using Information Services for Researching in Phuket Rajabhat University Library PDF
วารีรัตน์ จะรา, มาลิน เสงี่ยมกุล, อุไร การวิจิตร
การให้บริการพื้นที่การเรียนรู้แบบไม่จำกัดเวลาที่ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Timeless learning space at Medical library Khon Kaen University PDF
ยุภาพร ทองน้อย, ธนภพ ณ นครพนม, ศุภภณ กอปรกิตติกูล, ศุภพัฒน์ คงสภาพศิริ
การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | E-book Usage of Students in Kasetsart University PDF
วาทินี เขมากโรทัยPULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com