การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งสารสนเทศแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ | The Development of Library as a Modern Information Resource of Learning

วรพจน์ พรหมจักร, ฉัตรกมล อนนตะชัย

Abstract


          ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้พัฒนาให้เป็นแหล่งสารสนเทศแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ทำให้ห้องสมุดมีภาพลักษณ์ที่ดี มีบรรยากาศที่เหมาะต่อการศึกษาค้นคว้า เข้ากับยุคสมัย โดยดำเนินการจัดโครงการพัฒนาภาพลักษณ์ห้องสมุดขึ้น ผลการดำเนินกิจกรรมพบว่า จากการวัดระดับความพึงพอใจในการจัดโครงการพัฒนาภาพลักษณ์ห้องสมุด โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาภาพลักษณ์ห้องสมุด มีการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 500 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 467 คน คิดเป็นร้อยละ 93.4 ผลการศึกษาพบว่ามีระดับความพึงพอใจแบ่งเป็นรายด้าน ผลการประเมินทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ ด้านการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา ได้คะแนนเฉลี่ย 4.89   ระดับความพึงพอใจดีมาก ด้านการกำหนดสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของห้องสมุด ได้คะแนนเฉลี่ย 4.74  ระดับความพึงพอใจดีมาก ด้านการสร้างบรรยากาศปรับภูมิทัศน์ได้คะแนนเฉลี่ย 4.61  ระดับความพึงพอใจดีมาก  ด้านการจัดมุมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม และโครงการเพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีของห้องสมุด ได้คะแนนเฉลี่ย 4.49 ระดับความพึงพอใจดี  และด้านการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.54  ระดับความพึงพอใจดีมาก เฉลี่ยรวม 4.68 ระดับความพึงพอใจดีมาก จากผลการศึกษาและจัดทำโครงการในครั้งนี้ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เกิดบรรยากาศที่เหมาะต่อการศึกษาค้นคว้า และเกิดช่องทางเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยบริการที่เพิ่มมากขึ้น และทางศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็น “แหล่งสารสนเทศแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่” อย่างสมบูรณ์แบบต่อไป


Full Text:

PDF

References


ชมัยพร วิเศษมงคล. (ม.ป.ป.). Branding กลยุทธ์เพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน. ค้นข้อมูล 18 พฤศจิกายน 2557, จาก ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า เว็บไซต์ http://utcc2.utcc.ac.th/brandthaicenter/article.htm

ทรงพันธ์ เจิมประยงค์. (ม.ป.ป.). การให้บริการห้องสมุดสมัยใหม่ : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต. ค้นข้อมูล 20 ตุลาคม 2557, จาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เว็บไซต์ http://main.library.tu.ac.th/conference2014/pdf/modern-ppt.pdf

บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2556). นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสร้าง Branding ของห้องสมุด. ค้นข้อมูล 22 พฤศจิกายน 2557, จาก http://www.stks.or.th/th/knowledge-bank/28-library-

science/3623-library-branding.html

รายงานสรุปผลการจัดโครงการพัฒนาภาพลักษณ์ศูนย์วิทยบริการ (Library Branding) ครั้งที่ 1. (2557). ร้อยเอ็ด : ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.

วิศปัตย์ ชัยช่วย. (2553, มกราคม – เมษายน). การสร้างแบรนด์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 28(1), 51 – 60.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com