ไลบรารี่สมาร์ทไกด์ไอบุ๊ค : นวัตกรรมประยุกต์เพื่อบริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ | Library Smart Guide iBook : Innovative Application for Information Literacy Promotion Service

ระเบียบ แสงจันทร์, ศุภกร เมาลานนท์

Abstract


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างสื่อใหม่ในการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบ Interactive Media หรือ Interactive Digital Book for Classroom เพื่อให้ผู้รับบริการได้เข้าถึง และเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการสารสนเทศของห้องสมุดที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยผ่านสื่อสมัยใหม่ที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว และศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการใช้สื่อใหม่ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงสื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้และการใช้งานของผู้รับบริการ วิธีการศึกษาและการดำเนินงานได้แก่ การวางแผน ออกแบบ กำหนดเนื้อหาและรูปแบบของคู่มือหรือสื่อส่งเสริม ศึกษาและพิจารณาการเลือกโปรแกรมในการสร้างสื่อโดยเลือกโปรแกรม Adobe Indesign และ Adobe digital publishing suite ดำเนินการผลิตสื่อ ตรวจสอบ ทดลองใช้และประเมินผลการใช้งานจากผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ภาคการศึกษาที่ 1/2557 จำนวน 490 คน ผลการประเมินพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาสื่อใหม่ในรูปแบบ Interactive Media ที่สามารถใช้งานผ่านแท็บเล็ตนั้น ทำให้สื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของห้องสมุดมีความน่าสนใจทั้งรูปแบบและเนื้อหา ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสารสนเทศต่างๆ ของห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการการเรียนรู้ยุคใหม่ พร้อมทั้งเผยแพร่สื่อบนระบบ Chula iU Application


Full Text:

PDF

References


“ชุดโปรแกรม ดิจิตอล พลับบลิชชิ่ง ของอะโดบี สนับสนุนฟีเจอร์ Newsstand บน iOS 5”. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://www.tabletd.com/news/2011 สืบค้น 20 ตุลาคม 2557.

เสริมสุข สาธุธรรม. “Chula iU”. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: https://itunes.apple.com/id/app/chula-iu/id880013572?mt=8 สืบค้น 25 ตุลาคม 2557.

เสริมสุข สาธุธรรม. “Interactive Digital Book for Classroom : โครงการผลิตสื่อนวัตกรรม CUIE Media โดย CU Printing House”. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://www.cuprint.chula.ac.th/downloads/events/Seminar.pdf. สืบค้น 25 ตุลาคม 2557.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com