บริการสารสนเทศแก่คนยุค Y ด้วย LINE ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Information Service for Generation Y by LINE of Academic Resource Center

รุ่งเรือง สิทธิจันทร์

Abstract


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีปณิธานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยจิตสำนึกที่ดี และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นจึงได้พัฒนาการบริการสารสนเทศบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สายหลากหลายรูปแบบ อาทิ การนำ LINE application สื่อสังคมออนไลน์ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสารสนเทศ โดยเฉพาะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการขอใช้ทรัพยากรสารสนเทศ บริการส่งข่าวสารทันสมัย เป็นต้น ซึ่งสามารถให้บริการผู้ใช้ได้ไม่จำกัดเวลา สถานที่ ทำให้เกิดการบริการที่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้กลุ่ม Generation Y เหมือนมีบรรณารักษ์คอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา ตลอดจนนำมาประยุกต์ใช้ในการประสานงานการบริการสารสนเทศ ทั้งภายในสำนักวิทยบริการ และในเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Full Text:

PDF

References


โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. (2556). เจนวาย (Gen Y) คืออะไร. ค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2557. จาก http://guru.sanook.com/8850/เจนวาย%26/

ธาม เชื้อสถาปนศิริ. (2555). 7 พฤติกรรมการสื่อสารคนรุ่น Y. ค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2557. จาก http://www.isranews.org/2012/เวทีทัศน์/item/7024-7-y.html

นรินทร์ อยู่ดี และกฤษณะ ภักดีพงษ์. (2557). ใช้ Line ให้เป็น เล่น Instagram ให้เพลิน. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com