ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Archives Database

วันชาติ ภูมี, ประภาพร มณฑาทิพย์

Abstract


ปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา ข้อมูลจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบจัดเก็บและสืบค้นที่ทันสมัย ซึ่งปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลจาก Smartphone และ Tablet ได้รับความนิยมอย่างสูง กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุจึงพัฒนาฐานข้อมูลจดหมายเหตุด้วยซอฟต์แวร์ Omeka ซึ่งเป็น Open Source สามารถปรับการแสดงผลหน้าจออัตโนมัติ รองรับการใช้งานผ่าน Smartphone และ Tablet ทุกขนาด (Responsive Web Design) ใช้ Dublin Core Metadata ในการลงรายการ และสร้างคำสืบค้นในรูปแบบ Tag เพิ่มเติม ทำให้การสืบค้นภาษาไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาเริ่มจากการประเมินคัดเลือกเอกสาร ภาพถ่าย หนังสือ และนำมาสแกน จัดทำลายน้ำ พร้อมกับลงรายการ Metadata ข้อมูลที่ดำเนินการแล้วเสร็จได้แก่ 1) ภาพถ่าย 2) วัตถุของที่ระลึก 3) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 4) รายงานการประชุมคณบดี รวมทั้งสิ้นมากกว่า 10,000 ไฟล์ ผลการดำเนินงานหลังจากเปิดให้บริการฐานข้อมูลพบว่ามีสถิติการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฐานข้อมูลช่วยในการจัดเก็บและสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้ไม่ต้องเดินทางมาที่หอจดหมายเหตุ ลดการชำรุดจากการใช้งานต้นฉบับ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://kkuir.kku.ac.th:82/omeka

Full Text:

PDF

References


ธันวดี สุขประเสริฐ. (2554). การสร้างฐานข้อมูลจดหมายเหตุออนไลน์ : มาตรการและนโยบาย http://www.sac.or.th/databases/anthroarchive/backend/resource/file/protocol.pdf

บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2557). การพัฒนาระบบบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ : ประเด็นเมทาดาทาที่เกี่ยวข้อง. [เว็บบล๊อก]. สืบค้นจาก http://www.thailibrary.in.th/2014/12/11/museum-metadata/

Community Owned digital Preservation Tool Registry. (2014). Tools by Content. Retrieved from http://coptr.digipres.org/index.php?

Dublin Core Metadata Initatives. (2014). DCMI Metadata-Basics. Retrieved from http://dublincore.org/metadata-basics/

Kroski, E. (2013). 5 Free and Open Source Tools for Creating Digital Exhibitions. Retrieved from http://oedb.org/ilibrarian/5-free-and-open-source-tools-for-creating-digital- exhibitions/

Landis, C. (2014). 2014 Archival technologies. Retrieved from http://www.slideshare.net/clifflandis/2014-archival-technologies

Leon, S. (2014). Serious Web Publishing. Retrieved from http://www.omeka.org

Library of Congress. (2014). Digital Preservation. Retrieved from http://www.digitalpreservation.gov/tools/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com