Vol 2, No 1 (2558)

มกราคม-เมษายน

Table of Contents

บทความวิชาการ

โครงการห้องสมุดมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ สู่การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนที่ยั่งยืน | The Alive Library Project, Toward the Sustained Development in School Libraries PDF
นิลุบล ทองชัย, จีรภา อินทะนิน
การเพิ่มประสิทธิภาพการนำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ด้วยการจัดการความรู้ | Optimization of Knowledge Management on Presentation of The King Prajadhipok and Queen Rambhai Barni Documentation Center PDF
กวิสรา เรือนทองใบ
JFK Library News Alert! ระบบ SMS แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PDF
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิดที่ให้บริการทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา | STOU Ubiquitous Library PDF
ชัยวัฒน์ น่าชม, วีรญา สุติราช, สมชาย บุญปัญญา
Smart Poster การประยุกต์เทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟนกับสื่อสิ่งพิมพ์ห้องสมุด PDF
ธีรยุทธ บาลชน, อัคริมา สุ่มมาตย์, นิติยา ชุ่มอภัย, กิตติยา สุทธิประภา, วราภรณ์ พนมศิริ
ระบบรายงานสถิติการปฏิบัติงานอัจฉริยะ | Smart Reporting System PDF
นภสินธุ์ งามการ
ระบบเบิกจ่ายเงินนอกเวลาราชการ | Payment System for Overtime Work PDF
นะรัตร์ คงสวัสดิ์, ลดาวัลย์ ปัญญากาศ
Smart-Order ระบบแนะนำสั่งซื้อหนังสืออัจฉริยะ PDF
นันทนิจ ศรีหานารถ, สันติภาพ เปลี่ยนโชติ
บรรณารักษ์ยุคใหม่ เพื่อผู้รับบริการรุ่นใหม่ | Cybrarian of KKU Library for New Generation Users PDF
นิติยา ชุ่มอภัย, อัคริมา สุ่มมาตย์, กิตติยา สุทธิประภา
คุณขอมา...ห้องสมุดแพทย์จัดให้ | The users require… we provided it PDF
บุษกร อุสส่าห์กิจ, ดุจกานต์ สุวรรณธาร
การวิเคราะห์ความแข็งแกร่ง Collection หนังสือเฉพาะสาขาวิชาของห้องสมุดคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Analysis of Collection Strength of the Faculty Libraries, Chiang Mai University PDF
ประภาพันธ์ พลายจันทร์, อรพรรณ การคนซื่อ
การพัฒนาแอพพลิเคชันตำราอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | The Development of CMU e-Textbooks Application PDF
ปราชญ์ สงวนศักดิ์
ห้องสมุดเสมือน 360 องศา | Virtual Library 360 Degree PDF
ปวเรศ นวลแก้ว, วงเดือน เจริญ
การบริหารประสบการณ์ลูกค้าในกิจกรรมนำชมห้องสมุดสำหรับนักศึกษาใหม่ ของหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร | Customer experience management (CEM) in freshy library tour at Silpakorn University : Phetchaburi IT campus PDF
ภาษิณี ปานน้อย, สุจิตรา สำราญใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการฝึกอบรม | Training Course Management Information System PDF
ทิวา อุ่นแก้ว, พนมพร สาคร

บทความวิจัย

คุณภาพวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Quality of foreign scholary journals of Khunying Long Atthakravisunthorn Learning Resources Center PDF
ประไพ จันทร์อินทร์, วิทวาพร โสภณ, วิทวาพร โสภณ, รตานา ยามาเจริญ, รตานา ยามาเจริญ
การศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม | The Study of Motivation factors that influence the decision to use the service. Academic Resource Center, Nakhon Phanom University PDF
ปรีชา อาษาวัง
การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย | Prompt for change of State University Libraries in Thailand PDF
รัชนีกรณ์ อินเล็กPULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com