การวิเคราะห์ความแข็งแกร่ง Collection หนังสือเฉพาะสาขาวิชาของห้องสมุดคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Analysis of Collection Strength of the Faculty Libraries, Chiang Mai University

ประภาพันธ์ พลายจันทร์, อรพรรณ การคนซื่อ

Abstract


          ห้องสมุดคณะ 17 แห่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกันดำเนินการวิเคราะห์
ความแข็งแกร่งของ Collection หนังสือเฉพาะสาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจจำนวนหนังสือเฉพาะสาขาวิชาที่เป็นฉบับพิมพ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งเพื่อเปรียบเทียบจำนวนหนังสือเฉพาะสาขาวิชาที่เป็นฉบับพิมพ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยู่ในห้องสมุดคณะแต่ละแห่งกับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 โดยมีรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือให้เลือก 3 รูปแบบ ได้แก่ การวิเคราะห์โดยใช้หัวเรื่อง (Subject Heading) การวิเคราะห์โดยใช้เลขหมู่หนังสือ (Call Number) และการวิเคราะห์โดยใช้ชื่อเรื่อง (Title) จากนั้นได้ดำเนินการหาค่าเฉลี่ยของราคาหนังสือเฉพาะสาขาวิชาที่ห้องสมุดคณะแต่ละแห่งจัดซื้อย้อนหลัง 3 ปี แยกหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณหางบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดซื้อหนังสือเพิ่มเติม ผลจากการวิเคราะห์ความแข็งแกร่ง Collection หนังสือเฉพาะสาขาวิชาที่เป็นฉบับพิมพ์ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนทั้งหมด 133 สาขาวิชา พบว่า มีหนังสือเฉพาะสาขาวิชาที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย ในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 499,617 เล่ม
เมื่อเปรียบเทียบจำนวนหนังสือเฉพาะสาขาวิชาที่เป็นฉบับพิมพ์กับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 พบว่า สาขาวิชาที่มีจำนวนหนังสือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ มีจำนวน 72 สาขาวิชา และต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ จำนวน 61 สาขาวิชา เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนหนังสือของห้องสมุดกับจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากเกณฑ์มาตรฐานฯ หนังสือ/นักศึกษา 15 เล่ม/1 คน พบว่า จำนวนห้องสมุดคณะ 14 แห่ง มีจำนวนหนังสือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ และมีห้องสมุดคณะ จำนวน 3 แห่ง มีจำนวนหนังสือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ สำหรับการเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนหนังสือของห้องสมุดกับจำนวนอาจารย์จากเกณฑ์มาตรฐานฯ จำนวนหนังสือ/อาจารย์ 100 เล่ม/1 คน นั้น พบว่า ห้องสมุดคณะทั้ง 17 แห่ง มีจำนวนหนังสือต่อจำนวนอาจารย์สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ Collection หนังสือเฉพาะสาขาวิชานี้ ห้องสมุดคณะได้นำมาใช้ในการวางแผนจัดซื้อหนังสือให้ได้ตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 รวมทั้งนำมาปรับปรุงแก้ไขนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของห้องสมุด และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากที่สุด ตลอดจนเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อนำเสนอผู้บริหารของแต่ละคณะและสำนักหอสมุดในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุดคณะอย่างเหมาะสมต่อไป


Full Text:

PDF

References


ทบวงมหาวิทยาลัย สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544. (2544). กรุงเทพฯ: สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย.

เรณุกา สันธิ. (2552). ทบทวนวิธีการสร้างความแข็งแกร่งของ Collection เฉพาะสาขาวิชา: กรณีตัวอย่าง ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ [เอกสารประกอบการอบรม]. เชียงใหม่: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com