Smart-Order ระบบแนะนำสั่งซื้อหนังสืออัจฉริยะ

นันทนิจ ศรีหานารถ, สันติภาพ เปลี่ยนโชติ

Abstract


Smart-Order ระบบแนะนำสั่งซื้อหนังสืออัจฉริยะ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางสำหรับรับคำแนะนำสั่งซื้อหนังสือจากผู้ใช้บริการ ดำเนินการติดตั้งเพื่อใช้งานออนไลน์ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับคำแนะนำสั่งซื้อหนังสือจากผู้ใช้บริการที่แนะนำสั่งซื้อหนังสือจากร้านค้า/สำนักพิมพ์ภายในงานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษาประจำปี 2558 ของเป็นครั้งแรก ซึ่งร้านค้า/สำนักพิมพ์จะต้องกรอกข้อมูลหนังสือหรืออ่านบาร์โค้ดหนังสือที่มีผู้แนะนำสั่งซื้อเข้าสู่ระบบ Smart-Order เพื่อส่งรายการหนังสือเหล่านี้เข้าระบบคัดเลือกและจัดซื้อ แทนการส่งไฟล์รายการหนังสือในรูปแบบ Excel เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ในการกรอกรายการหนังสือเข้าสู่ระบบ Smart-Order ระบบจะเชื่อมต่อไปยัง Web OPAC ของสำนักวิทยบริการ ทำให้ผู้แนะนำสั่งซื้อทราบได้ทันทีว่าหนังสือรายการนั้นมีให้บริการภายในสำนักวิทยบริการแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ระบบยังสามารถเชื่อมต่อไปยัง Google book เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้แนะนำสั่งซื้อในการดึงรายการหนังสือเข้าระบบ Smart-Order แทนการพิมพ์รายการหนังสือเอง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ Smart-Order จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ พบว่าผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ Smart-Order อยู่ในระดับมาก


Full Text:

PDF

References


ศุมรรษตรา แสนวา. (2552). แนวทางการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไปสู่องค์การคุณภาพ. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com