ห้องสมุดเสมือน 360 องศา | Virtual Library 360 Degree

ปวเรศ นวลแก้ว, วงเดือน เจริญ

Abstract


Virtual Library 360 องศา มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อแนะนำพื้นที่การให้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 2) เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยสื่อสารสนเทศที่น่าสนใจ 3) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจเข้าใจบริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ให้รู้จักพื้นที่บริการต่างๆ ก่อนเข้าใช้บริการจริง โดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินการผลิตสื่อสารสนเทศห้องสมุด 360 องศาด้วยโปรแกรมดังนี้ 1. Progomatix Pro V.2.0.3  2. PTGUI Pro V.7.2  3. Pano 2 QTVR  4. Adobe Photoshop CC  5. Easypano Tourweaver V.7  เนื่องจาก Virtual Library 360 เป็นสื่อที่ให้ผู้เข้าชมมองเห็นภาพสำนักหอสมุดในทุกๆ พื้นที่แบบ 3 มิติ เสมือนกับว่ากำลังเดินเข้ามาใช้บริการในสำนักหอสมุดด้วยตนเอง

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com