การพัฒนาแอพพลิเคชันตำราอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | The Development of CMU e-Textbooks Application

ปราชญ์ สงวนศักดิ์

Abstract


          แอพพลิเคชันตำราอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU e-Textbooks) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการเชิงรุกโดยเข้าถึงและอ่านได้จากโมบายแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) ซึ่งผู้รับบริการสามารถยืนยันตนเองเข้าใช้งานได้ด้วย  เฟซบุคแอคเคาท์ (Facebook account) เพื่อเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศประเภทตำราอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการหรือสร้างชั้นหนังสือส่วนตัว (Private Shelf) สำหรับเก็บเอกสารที่สนใจได้ โดยผู้รับบริการสามารถอ่านเอกสารฉบับเต็มได้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ใช้งานนอกเครือข่ายจะสามารถอ่านตัวอย่างเอกสารได้ 20 หน้าแรก โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาด้วย HTML5, jQuery Mobile และ Adobe Phonegap สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยรุ่น 2.2 ขึ้นไป ผู้สนใจดาวน์โหลดใช้งานได้ที่ Google Play ในช่วงวันที่ 17 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2557 มีอัตราการดาวน์โหลดรวม 454 ครั้ง จากการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ที่นำโปรแกรมไปใช้งานพบว่าได้รับความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.25)


Full Text:

PDF

References


Deborah, Gonzalez. (2015). Managing online risk : apps, mobile, and social media security Amsterdam ; Boston : Elsevier, Butterworth-Heinemann.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com