คุณขอมา...ห้องสมุดแพทย์จัดให้ | The users require… we provided it

บุษกร อุสส่าห์กิจ, ดุจกานต์ สุวรรณธาร

Abstract


         การบริหารจัดการทุกอย่างในปัจจุบัน ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ เมื่อห้องสมุดจะเปลี่ยนแปลงการให้บริการ จะทำอย่างไรให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการได้ด้วย เมื่อมีผู้รับบริการร้องขอให้เปิดห้องอ่าน 24/7  จะทำอย่างไรให้สนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที โดยบุคลากรห้องสมุดก็ไม่ต้องทำงานเพิ่มมากขึ้น กลยุทธ์ของเราคือขอให้นักศึกษาแพทย์ มข. ทำบันทึกถึงผู้บริหารโดยตรง เมื่อผู้บริหารเห็นชอบแล้ว จะสั่งการให้ห้องสมุดดำเนินการได้โดยไม่ต้องจัดทำแผนข้ามปี หากห้องสมุดจัดการขนย้ายสิ่งของทั้งหมดเอง นักศึกษาแพทย์ มข. ไม่ได้เข้ามาช่วยก็จะไม่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของ การเปิดบริการอาจจะไม่ยั่งยืน จึงขอให้นักศึกษาแพทย์ มข. มาช่วยด้วย นักศึกษาแพทย์ก็จัดคนมาช่วยดำเนินการให้ จนสามารถย้ายหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้และชั้นหนังสือ ซึ่งมีหนังสือกว่า 2 หมื่นเล่ม ชั้นหนังสือ 40 ชั้น เสร็จภายใน 3 วัน โดยห้องสมุดไม่ได้ปิดบริการในช่วงขนย้ายเลย ไม่เพียงแต่เท่านั้น นักศึกษาแพทย์ มข. ยังช่วยจัดการด้านอื่นๆ อีก เช่น กำหนดเวลาเปิดบริการ ดูแลเรื่องความสะอาด การรักษาความปลอดภัย ช่วยคิดว่าจะเข้าใช้ห้องอ่านได้อย่างไรเขาเสนออีกว่าควรมีการจำหน่ายตำราของอาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น และยังทำการประชาสัมพันธ์ให้อีกด้วย ก่อนที่จะได้รับอนุมัติเครื่องสแกนนิ้วมือเข้าใช้ห้องอ่าน นักศึกษาแพทย์ มข. ได้จัดคนมาปิดห้องอ่านทุกวันในเวลา 24 น. จนทำให้ห้องอ่านสามารถเปิดบริการได้ทันที่นักศึกษาแพทย์จะสอบกลางภาค ส่วนเรื่องการประหยัดพลังงาน เมื่อเปิดบริการเฉพาะห้องอ่านการใช้ไฟและเครื่องปรับ- อากาศก็ลดลง เพราะเดิมต้องเปิดบริการทุกส่วน จึงคำนวณได้ว่าใช้ไฟลดลงจากเดิมร้อยละ 3.71 แต่เปิดบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.02 เมื่อมีปัญหาในการเปิดบริการ นักศึกษาแพทย์จะประสานงานกับหัวหน้าห้องสมุด หรือเจ้าหน้าที่เวรทันที โดยผ่านไลน์ เฟสบุ๊ค หรือใช้มือถือหากเป็นเรื่องด่วน


Full Text:

PDF

References


เพียรพันธ์ กล้าหาญ, ณพิชญา วิริยะ, และศุภภณ กอปรกิตติกุล. (2557). สัดส่วนของผู้ใช้และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ที่มีต่อพื้นที่อ่านหนังสือ 24 ชั่วโมงของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2557). สรุปผลการสัมมนาเรื่องความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.ขอนแก่น : ห้องสมุด.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com