1 คุณภาพวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Quality of foreign scholary journals of Khunying Long Atthakravisunthorn Learning Resources Center | ประไพ จันทร์อินทร์ | PULINET Journal

คุณภาพวารสารวิชาการภาษาต่างประเทศของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Quality of foreign scholary journals of Khunying Long Atthakravisunthorn Learning Resources Center

ประไพ จันทร์อินทร์, วิทวาพร โสภณ, วิทวาพร โสภณ, รตานา ยามาเจริญ, รตานา ยามาเจริญ

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอคุณภาพของวารสารภาษาต่างประเทศ ของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในด้าน 1) การมีชื่อวารสารในฐานข้อมูล ISI Web of Science และฐานข้อมูล Scopus  2) จำนวนวารสารที่มีค่า Impact factor และค่า Scimago Journal Rank สูงกว่าค่ามัธยฐานของค่า Impact factor และค่ามัธยฐานของค่า Scimago Journal Rank ของวารสารในสาขาวิชาเดียวกัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ และค่ามัธยฐาน

ผลการศึกษาพบว่า วารสารที่บอกรับ จำนวนทั้งสิ้น 1,242 ชื่อเรื่อง มีในฐานข้อมูล ISI Web of Science ร้อยละ 86.79 และมีในฐานข้อมูล Scopusร้อยละ 94.68 เมื่อศึกษาระดับคุณภาพของวารสาร โดยพิจารณาจากค่า Impact factor ของวารสารแต่ละชื่อเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานของค่า Impact factor ในแต่ละสาขาวิชา พบว่าในภาพรวมวารสารที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ บอกรับร้อยละ 52.11 มีค่า Impact factor สูงกว่าค่ามัธยฐานของ Impact factor ในแต่ละสาขาวิชา ขณะที่ในภาพรวมวารสารที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ บอกรับร้อยละ 83.66 มีค่า Scimago Journal Rank สูงกว่าค่ามัธยฐานของค่า Scimago Journal Rank ในแต่ละสาขาวิชา


Full Text:

PDF

References


รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. (2557). คุณภาพของวารสารวิชาการเพื่อการตีพิมพ์สำหรับนักวิจัยและบัณฑิตศึกษา. เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการถ่ายทอดความรู้การทำวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. (2556). ดัชนีวัดคุณภาพวารสารและผลงานวิจัยชนิดต่างๆ ที่นักสารสนเทศควรรู้จัก. เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรนักสารสนเทศ 2.0-3.0 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, กรุงเทพฯ, ค้นจาก http://stang.sc.mahidol.ac.th/text /pdf/ metrics.pdf

Haustein, Stefanie. (2012). Multidimensional journal evaluation: analyzing scientific periodical beyond the impact factor. Retrieved from http://eds.a.ebsco.com

Thomson Reuters. (2010). OECD Classification — Web of Science subject headings. Retrieved from http://incites.isiknowledge.com/common/help/h_field_category_oecd_wos.html

Tome, L, & Lipu, S. (2004). Indicators of journal quality. University of Wolonggong. Retrieved from http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=asdpapers


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com