Vol 3, No 1 (2559)

มกราคม-เมษายน

Table of Contents

บทความวิชาการ

การพัฒนาระบบช่วยสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Google App Engine บน Cloud Platform | The Development of Electronic Database Search Help System Using Google App Engine on Cloud Platform PDF
พิทย์พิมล ชูรอด, จรรยา ชูทับ
คลังข้อมูลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | STOU Institutional Repository PDF
กัลยาณี ศุภดิษฐ์
เทคโนโลยี Server Virtualization สำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ “Walai AutoLib” | Server Virtualization Technology for Automated Library System “Walai AutoLib” PDF
สุริยา อภิวันทนากร
ระบบจองร้านแสดงหนังสืองาน Book Fair ออนไลน์ | Book Fair Online PDF
นภสินธุ์ งามการ
ระบบตรวจสอบ Link วารสารออนไลน์ | Journal Link Checker System PDF
เฉลิมเกียรติ ดีสม
ระบบประเมินความรู้ผ่านเครือข่าย (e-Testing) : กรณีศึกษาคลังข้อสอบสนันสนุนการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม | Knowledge Evaluation System (e-Testing): A Case Study of Online Test Bank for License for Professional Practice PDF
ชัชสันต์ จันทร์เรืองฤทธิ์
สืบค้นวิทยานิพนธ์ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีโค้ด 2 มิติ | QR-CODE MFU Theses PDF
วิภาดา ดวงคิด
หนังสือและวารสารหลัก : การดำเนินงานและการบริหารจัดการ | Core Books and Journals : Operations and Management PDF
สุภาภรณ์ เรืองไทย
การประยุกต์ใช้ Google Keep สำหรับจัดเก็บใบสมัครสมาชิกวารสาร | Using Google Keep for Journal Member Application Archive PDF
เสาวภา เพ็ชรรัตน์

บทความวิจัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น | The Application of GIS in Development of Local Information Service PDF
ขนิษฐา ทุมมากรณ์
การพัฒนาระบบจัดการเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ | The Development of Management Thai Cutter Number System: Thaksin University Library PDF
ทิตยา จันทร์สุข
การพัฒนาระบบนำส่งภาคนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | The Development of Electronic Term Paper Delivery System, Faculty of Associated Medical Sciences Library, Chiang Mai University PDF
ทิพวรรณ สุขรวย, สุรินทร์ กันทะโน
สภาพและปัญหาหนังสือค้างรอการวิเคราะห์หมวดหมู่ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา | Problems and Conditions of Book Backlog in Library Resources and Educational Media Center, University of Phayao PDF
เปรมยุพล ปุริมไพบูลย์
@KKU Library Counter Services for all PDF
สงวน พงศ์กิจวิทูร, เยาวพร ศานติวิวัฒน์
กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ | All Staff for All Customers PDF
อัคริมา สุ่มมาตย์, นิติยา ชุ่มอภัย
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | Assessment of User’s Satisfaction Towards Information Resources of the Maejo University Library PDF
นิภาพร ก๋าคำ, กัลย์ธีรา ทาเขียว
การพัฒนาบริการสารสนเทศสนับสนุนการสอน ของอาจารย์ประจำกระบวนวิชา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Development of Information Services for Teaching for the Lecturers of the Faculty of Agriculture, Chiang Mai University PDF
อรพรรณ การคนซื่อ
ระบบการจองห้องศึกษากลุ่มมัลติมีเดีย | Multimedia Group Study Room Booking System PDF
ธวัชชัย ภักดีPULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com