Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 3 (2558): กันยายน-ธันวาคม Ontolgy for Library Requirements Classification | ออนโทลโลจีการจําแนกความต้องการของผู้ใช้ในห้องสมุด Abstract   PDF
ไชย มีหนองหว้า
 
Vol 6, No 1 (2562): มกราคม-เมษายน Pharmacy Journal Index: ฐานข้อมูลสืบค้นวารสารวิชาการสาขาเภสัชศาสตร์ เพื่อบริการสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Pharmacy Journal Index: A Database of Pharmacy Journals for Learning and Research Support, Library of Faculty of Pharmacy Chiang Mai University Abstract   PDF
อรกัญญา เมธา
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม PSU Cataloging Tool : เว็บเพจที่เชื่อมโยงไปยังเครื่องมือบนเว็บ สำหรับการลงรายการบรรณานุกรมออนไลน์ | PSU Cataloging Tool : The Web Page that Links to Web-Based Tools for Cataloging Online Library Catalogs Abstract   PDF
ภานดา จินตวงศ์
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน QR Code ลดเวลาต่ออายุสมาชิก: กรณีศึกษา หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล | QR Code for Membership Renewal Time Reduction: Case Study of Mahidol University's Main Library Abstract   PDF
พิมพิไร สุพัตร
 
Vol 6, No 1 (2562): มกราคม-เมษายน Smart Learning @ E-Book Station by BUU Library Abstract   PDF
สุภาวดี เพชรชื่นสกุล, เฉลิมเกียรติ ดีสม
 
Vol 2, No 1 (2558): มกราคม-เมษายน Smart Poster การประยุกต์เทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟนกับสื่อสิ่งพิมพ์ห้องสมุด Abstract   PDF
ธีรยุทธ บาลชน, อัคริมา สุ่มมาตย์, นิติยา ชุ่มอภัย, กิตติยา สุทธิประภา, วราภรณ์ พนมศิริ
 
Vol 2, No 1 (2558): มกราคม-เมษายน Smart-Order ระบบแนะนำสั่งซื้อหนังสืออัจฉริยะ Abstract   PDF
นันทนิจ ศรีหานารถ, สันติภาพ เปลี่ยนโชติ
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม Thai Journal Finder : ฐานข้อมูลเพื่อการคัดเลือกวารสาร ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ | Thai Journal Finder : Database for Selecting Academic Publishers Abstract   PDF
รัชนีกรณ์ อินเล็ก, วลัยลักขณ์ แสงวรรณกูล, ธีรยุทธ บาลชน, กฤติกา สุนทร
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม TSULiNet Show and Share: จากงานประจำสู่แนวปฏิบัติที่ดี | TSULiNet Show and Share: Routine to Good Practice Abstract   PDF
ทิตยา จันทร์สุข
 
Vol 2, No 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม ULibM Ubiquitous (Version 6.0) | ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อเชื่อมเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน Abstract   PDF
สมพงษ์ เจริญศิริ, สันติภาพ เปลี่ยนโชติ
 
Vol 6, No 3 (2562): กันยายน-ธันวาคม UP LIB Coin: กระบวนการจัดการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา | UP LIB Coin: Process Management, Library Resources and Educational Media Center, University of Phayao Abstract   PDF
วิไล จันทร์แก้ว, สุดา ใจแก้ว
 
Vol 5, No 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม UP LIB ทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ | UP LIB an Alternative for the New Generation Abstract   PDF
ปิยะราช สุขภิญโญ, เปรมยุพล ปุริมไพบูลย์, วิไล จันทร์แก้ว
 
Vol 1, No 3 (2557): กันยายน-ธันวาคม Webometrics เพื่อการจัดอันดับเว็บมหาวิทยาลัย | Webometrics for Ranking Web of Universities Abstract   PDF
ชัยวัฒน์ น่าชม
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน WorldCat & WorldShare Interlibrary Loan ประสบการณ์การให้บริการสืบค้นและบริการเอกสารจากเครือข่ายห้องสมุดทั่วโลก กรณีศึกษาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | WorldCat & WorldShare Interlibrary Loan – An Experience of Worldwide Libraries Resource Discovery and Interlibrary Loan Services A Case Study of Chiang Mai University Library Abstract   PDF
สุรินทรา หล้าสกูล
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม WU Timeline: การพัฒนากับการใช้ Social Media | WU Timeline: Development with Social Media Abstract   PDF
นัสราห์ จำปากลาย
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม กระบวนการจัดการในห้องสมุด: การประยุกต์ใช้ “ลีน” เพื่อลดความสูญเปล่าในการจัดทำวารสารเย็บเล่ม | Library Management: Application of Lean for Reduce Waste in Processing Bound Periodicals Abstract   PDF
กอบกุล สุวลักษณ์
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม กระบวนการสร้างแบรนด์ของห้องสมุด : กลยุทธ์และบทเรียนของ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | Developing Branding for Library: Strategies and Lesson-Learned of the Center for Library Resources and Educational Media, Walailak University Abstract   PDF
จริยา รัตนพันธุ์, เกษมาพร ตัญบุญยกิจ, ศิวนาถ นันทพิชัย, กิตติพร ศรีเพ็ชร
 
Vol 3, No 1 (2559): มกราคม-เมษายน กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ | All Staff for All Customers Abstract   PDF
อัคริมา สุ่มมาตย์, นิติยา ชุ่มอภัย
 
Vol 2, No 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสารสนเทศของนิสิต กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | The Academic Libraries’ Marketing Mix and the Decision Making of Students’ Information Services : a Case Study of Mahasarakham University Abstract   PDF
สกุลไทย ป้อมมะรัง
 
Vol 5, No 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม กลยุทธ์ในการสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์ของบุคลากร กรณีศึกษา : หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล | Strategies to Staff Perception on Strategy : A Case Study of Mahidol University Library and Knowledge Center Abstract   PDF
อุทัยวรรณ สุวรรณยั่งยืน
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม กล่องร้อยใจรีไซเคิล | Recycling Box of Mind Abstract   PDF
ลัดดา มาหนู, ศรีสวรรค์ สีดาผัน, ยุภาพร ทองน้อย, บุษกร อุสส่าห์กิจ
 
Vol 6, No 3 (2562): กันยายน-ธันวาคม การกำจัดจุลินทรีย์บนหนังสือ วารสาร และสื่อสารสนเทศ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 10% | Decontamination of Microorganisms on Books, Journals and the Media by 10% Hydrogen Peroxide Disinfectant Abstract   PDF
ศิริวรรณ วิชัย, นุศรา ยินยอม, ขวัญ อ่ำดี, สุเชาว์ ทิมเครือจีน, พีระ สำเภาเงิน, ชนัญชิดา ม่วงทอง, สุวรรณา นุ่มพิษณุ
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม การจัดกลุ่มเนื้อหาในเว็บบล็อกของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ | Content Curation from Sanamchandra Palace Library’s Webblog Abstract   PDF
สมปอง มิสสิตะ
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม การจัดการขยะกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ | Waste Management by CLM’s Participation to be as Learning Resource Abstract   PDF
สุวัฒน์ เกิดมณี
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม การจัดการความรู้ : วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน | Knowledge Management : Writing of Work Manual Abstract   PDF
ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
 
Vol 6, No 3 (2562): กันยายน-ธันวาคม การจัดการความรู้ผญาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คลังดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน | Knowledge Management of Local Wisdom into Digital Library for Sustainability Abstract   PDF
ยศยาดา สิทธิวงษ์, สำเร็ง คำโมง, บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม การจัดการความรู้มุ่งสู่นวัตกรรมบริการในยุค Library of Thing | Knowledge Management go Forward Innovation Services @Library of Thing Era Abstract   PDF
ยุภาพร ทองน้อย, มุกดา ดวงพิมพ์, คณะกรรมการ จัดการความรู้
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม การจัดการความเสี่ยงกับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน | Risk Management with Community Service Abstract   PDF
จิตติมา แพ่งโยธา
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม การจัดการพลังงานภายในหน่วยงานสำนักหอสมุด กำแพงแสน Abstract   PDF
ศิรินันท์ ทรัพย์พลับ
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม การจัดการสารสนเทศดิจิทัลชุดวิชา ตำรา มสธ. | Digital Information Management for STOU Superseded Textbooks Abstract   PDF
ชลลดา หงษ์งาม
 
31 - 60 of 394 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com