Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม ฐานข้อมูลช่วยสืบค้นสารสนเทศประกอบรายวิชา | Information Seeking by Course Code Abstract   PDF
ดาวนภา สุยะนนท์, นภสินธ์ งามการ, จุฑารัตน์ มาลาวิลาศ
 
Vol 2, No 3 (2558): กันยายน-ธันวาคม ฐานข้อมูลภาพยนตร์ดีเด่น : การพัฒนาคอลเลคชัน งานเทคนิคห้องสมุด และการออกแบบโปรแกรมสืบค้นสารสนเทศภาพยนตร์ | Best Motion Picture Database : Collection Development, Library Technical Work and Searching Design Abstract   PDF
สุธรรม อุมาแสงทองกุล
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม ฐานข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตและเผยแพร่ | Cataloging In Publication STOU’s Product and Distribution Database Abstract   PDF
สมสิริ เบญจวรานนท์
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม ฐานข้อมูลวารสารวิชาการเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ | The Academic Journal Database for Publishing Works Abstract   PDF
อรพรรณ การคนซื่อ, อุทุมพร มณีวรรณ์
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน ตอบโจทย์ทุกปัญหาส่งเสริมทุกการใช้บริการสารสนเทศด้วยวีดิทัศน์ผ่าน YouTube | Information Service Problems Solving Through YouTube Abstract   PDF
วรัญญา พิลาหอม, รุ่งเรือง สิทธิจันทร์
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน ต้นแบบกระบวนงานการคัดออกเทปเสียงชุดวิชา มสธ. : ผลจากการจัดการความรู้ | Workflow Prototype to Deselection of STOU’s Audio Tapes: Results from Knowledge Management Abstract
สุธัญณิช หุ่นหลา
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างปี 2553-2556 | Lesson-Learned of Knowledge Management in Information Technology at STOU Library During the Years 2010 - 2013 Abstract   PDF
ชัยวัฒน์ น่าชม
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม นวัตกรรมจากครุภัณฑ์เสื่อมสภาพในห้องเรียน | Innovation from Deteriorated Equipment in the Classroom Abstract   PDF
อนุสรณ์ บัวสุวรรณ
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม บทบาทการเรียนรู้สร้างคนดีและคนเก่ง : กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | The Role of Developing Good and Talented New Generation by Learning Center Abstract   PDF
สันถัต สารักษ์
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม บทบาทห้องสมุดกับการเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ และประชาคมอาเซียน Abstract   PDF
สุภารักษ์ เมินกระโทก, ธันยกานต์ สินปรุ, จักรี รังคะวัต
 
Vol 2, No 1 (2558): มกราคม-เมษายน บรรณารักษ์ยุคใหม่ เพื่อผู้รับบริการรุ่นใหม่ | Cybrarian of KKU Library for New Generation Users Abstract   PDF
นิติยา ชุ่มอภัย, อัคริมา สุ่มมาตย์, กิตติยา สุทธิประภา
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม บริการที่น่าประทับใจของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Impressive Service at Central Library, Srinakharinwirot University Abstract   PDF
มัณฑนา เจริญแพทย์
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม บริการบรรณารักษ์ผู้ช่วยนักวิจัย : จาก IQA สู่นวัตกรรมการบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Assistant Research Librarian Services: From Internal Quality Assurance to Information Service Innovation Academic Resource Center, Mahasarakham University Abstract   PDF
รุ่งเรือง สิทธิจันทร์, น้ำลิน เทียมแก้ว
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน บริการยืมข้ามวิทยาเขตออนไลน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ | E-Across Project for Library of Thaksin University Abstract   PDF
เนาวลักษณ์ แสงสนิท, กอบกุล สุวลักษณ์
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม บริการวารสารผ่านออนไลน์ ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Journal Service Through Online of Academic Resource Center Mahasarakham University Abstract   PDF
กาญจนา น้อยฤทธิ์
 
Vol 2, No 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม บริการสารสนเทศแก่คนยุค Y ด้วย LINE ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Information Service for Generation Y by LINE of Academic Resource Center Abstract   PDF
รุ่งเรือง สิทธิจันทร์
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม บริการสื่อการศึกษากับการเรียนการสอนบน MOOC : ประสบการณ์ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | Media services for Learning on MOOC : CLM’s Experiences, Walailak University Abstract   PDF
พัสตราภรณ์ กาฬสิงห์, ศิวนาถ นันทพิชัย, ไกรสร สายวารี, ปกรณ์ ดิษฐกิจ
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน บริการสื่อการศึกษาในสภาพแวดล้อมดิจิทัล: ปรับวิธีคิดและเปลี่ยนวิธีการ | Media Services in Digital Environment: Change Mind Set and Methods Abstract   PDF
ธรณิศ หาญใจ
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน บริการหนังสือใหม่ภาษาต่างประเทศ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | New Foreign Books at the Faculty of Fine Arts Library, Chiang Mai University Abstract   PDF
พรพิศ เดชาวัฒน์
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม บริการออนไลน์ เข้าถึงง่าย เข้าถึงเร็ว ด้วย Smart Service | Smart Service @KKU Library Abstract   PDF
ธีรยุทธ บาลชน, อัคริมา สุ่มมาตย์, นิติยา ชุ่มอภัย
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน บริการอ้างอิงเชิงประสบการณ์ | Experiential Reference Services Abstract   PDF
กิตติยา สุทธิประภา, วราภรณ์ พนมศิริ, ศิวะนัท ศรีสุนทร
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน บริการเชิงรุก | Proactive Service Abstract   PDF
ทัดดาว พรมหู, มาลี ใจตั้ง, กาญจนา แดนรักษ์
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม บริการเชิงรุกจากเครื่องมือฐานข้อมูลดุษฎีบัณฑิต มสธ. | Proactive Services from STOU’s Doctoral Graduates Database Abstract   PDF
กมลศรี ฤกษ์สมุทร
 
Vol 2, No 3 (2558): กันยายน-ธันวาคม บริการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ | User Education Service of John F. Kennedy Library Abstract   PDF
รวีวรรณ ขำพล
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน บูรณาการนวัตกรรมสู่งานบริการสารสนเทศ | An Integrated Innovation for Information Services Abstract   PDF
ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์
 
201 - 225 of 334 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network