Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Activities Database): เครื่องมือเพื่อการบริการ/จัดการกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Activities Database: the System for Collecting Customer Data Warehouse for Management Promoting Information Services Activities at Chiang Mai University Library Abstract   PDF
ศุภวรรณ อาจกล้า
 
Vol 6, No 1 (2562): มกราคม-เมษายน ระบบค้นหาตำแหน่งตัวเล่มวารสารในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร | Searching Position System of Printed Journal in Naresuan University Library Abstract   PDF
ชนัญชิดา ม่วงทอง, พงศกร ศิริคำน้อย
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม ระบบงานจัดซื้อวารสาร | Journal Purchase System Abstract   PDF
ดวงฤทัย ภิราษร, นภสินธุ์ งามการ
 
Vol 3, No 1 (2559): มกราคม-เมษายน ระบบจองร้านแสดงหนังสืองาน Book Fair ออนไลน์ | Book Fair Online Abstract   PDF
นภสินธุ์ งามการ
 
Vol 1, No 3 (2557): กันยายน-ธันวาคม ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ “ALIST” | Database Management System for Automated Library System “ALIST” Abstract   PDF
ชำนาญ อินทสโร
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน ระบบจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร: 5 ปีแห่งการพัฒนาสู่ความสมบูรณ์แบบ | NU Library Online Purchasing System: 5 years of development to a perfect software Abstract   PDF
ชัยพร คำเจริญคุณ, สุมาลี อิ่มศิลป์, พรทิพย์ อาจวิชัย
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน ระบบฐานข้อมูลงานงบประมาณและการเงินสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Budgeting and Financial Database System, Chiang Mai University Library Abstract   PDF
อภิญญา ธงไชย, เกรียงไกร ชัยมินทร์
 
Vol 3, No 1 (2559): มกราคม-เมษายน ระบบตรวจสอบ Link วารสารออนไลน์ | Journal Link Checker System Abstract   PDF
เฉลิมเกียรติ ดีสม
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม ระบบตรวจสอบความสอดคล้องทรัพยากรสารสนเทศกับ มคอ.3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | John F. Kennedy Library Thailand Qualification Framework 3 Collection Abstract   PDF
ภัทธ์ เอมวัฒน์, กุลวดี ทัพภะ, นุสรา โต๊ะเซะ, กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
 
Vol 2, No 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี | Office of Academic Resources-Strategic Plan Alert: OAR-SPA, Prince of Songkla University Pattani Campus Abstract   PDF
ศิรประภา ศิลปรัตน์
 
Vol 6, No 2 (2562): พฤษภาคม-สิงหาคม ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ | Smart Trash Tracking System Abstract   PDF
ทิพานัน พงษ์สุวรรณ, อนุพงษ์ ติตะ, ภานุวัตร อุทัยบาล
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม ระบบนำชมห้องสมุดเสมือนจริง | JFK360 Virtual Library Tour Abstract   PDF
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน ระบบบทเรียนออนไลน์ | JFK Online Course Abstract   PDF
รวีวรรณ ขำพล, กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม ระบบบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Online Information Service, John F. Kennedy Library, Office of Academic Resources, Prince of Songkla University Abstract   PDF
ศิรประภา ศิลปะรัตน์, รวีวรรณ ขำพล
 
Vol 2, No 3 (2558): กันยายน-ธันวาคม ระบบบริหารจัดการงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | Budgeting Management System of Phuket Rajabhat University Abstract   PDF
ภูมิสถิตย์ เมตตาจิตร
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน ระบบบริหารจัดการจองห้องออนไลน์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม | Management System of Online Room Reservation of Academic Resource Center, Nakhon Phanom University Abstract   PDF
สุรักษ์ สิมคาน
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม ระบบบริหารจัดการบริการทรัพยากรสารสนเทศเร่งด่วน | Cataloging Request Management System Abstract   PDF
อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์, วราวรรณ วีร์วรวงศ์
 
Vol 5, No 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU e-Thesis) | Thesis Management System of Thammasat University (TU e-Thesis) Abstract   PDF
ชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช
 
Vol 6, No 2 (2562): พฤษภาคม-สิงหาคม ระบบบริหารจัดการเวลาคุมสอบ Abstract   PDF
เนาวรัตน์ มหาโคตร, เตชินท์ เกตุสิงห์น้อย, ณัชชา บวรพานิชย์
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม ระบบบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย | e-Lecture Recording Online Abstract   PDF
วิระศักดิ์ สุทธิจันทร์, สุทธิรักษ์ จริตงาม
 
Vol 3, No 1 (2559): มกราคม-เมษายน ระบบประเมินความรู้ผ่านเครือข่าย (e-Testing) : กรณีศึกษาคลังข้อสอบสนันสนุนการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม | Knowledge Evaluation System (e-Testing): A Case Study of Online Test Bank for License for Professional Practice Abstract   PDF
ชัชสันต์ จันทร์เรืองฤทธิ์
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าไฟฟ้า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | The Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Solar Cell System for Electricity Cost Reduction Abstract   PDF
สมบัติ นพจนสุภาพ
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน ระบบยืมหนังสือด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | Book Borrowing System Using Finger Scan: Thaksin University Library, Phattalung Campus Abstract   PDF
พิทย์พิมล ชูรอด, เนาวลักษณ์ แสงสนิท, สุพิริยา ผลนาค
 
Vol 2, No 1 (2558): มกราคม-เมษายน ระบบรายงานสถิติการปฏิบัติงานอัจฉริยะ | Smart Reporting System Abstract   PDF
นภสินธุ์ งามการ
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม ระบบลงทะเบียนและสืบค้นสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Sukhothai Thammatirat Open University Archival Information Registration and Retrieval System Abstract   PDF
วีรญา สุติราช, วราภรณ์ ยงบรรทม
 
Vol 5, No 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม ระบบสนับสนุนการสืบค้นวิทยานิพนธ์ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | The Thesis Searching Support System in Academic Resources Center, The Office of Academic Resources and Information Technology, Loei Rajabhat University Abstract   PDF
นิตยา ปัดถาวะโร, วาสนา มณีวงษ์, สุชาดา พรหมโคตร, วิชัย พัวรุ่งโรจน์, ปาริชาติ แสงระชัฎ
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม ระบบสารสนเทศลูกค้าสัมพันธ์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ | JFK CRM Information System Abstract   PDF
ภัทธ์ เอมวัฒน์, รวีวรรณ ขำพล, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
 
Vol 2, No 3 (2558): กันยายน-ธันวาคม ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยนครพนม | Electronic Information System Nakhon Phanom University Abstract   PDF
สุรักษ์ สิมคาน
 
Vol 2, No 1 (2558): มกราคม-เมษายน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการฝึกอบรม | Training Course Management Information System Abstract   PDF
ทิวา อุ่นแก้ว, พนมพร สาคร
 
Vol 6, No 2 (2562): พฤษภาคม-สิงหาคม ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการประเมินผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (PULINET 2019) | An Information System for Information Management Of Academic Work Assessment The 9th PULINET National Conference (PULINET 2019) Abstract   PDF
สุชาภา โชติวีระวุฒิกุล, ญาณพัฒน์ อินทร, เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
 
271 - 300 of 371 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com