Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม ปฏิบัติการชั้นหนังสือใหม่โดย Sierra | Re-shelves New Books by Sierra Abstract   PDF
สุกาญจนา ทิพยเนตร, ยุพา ดวงพิมพ์, วราภรณ์ พนมศิริ
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน ประตูทางเข้าอัตโนมัติ | Smart gate Abstract   PDF
สมพงศ์ หุตะจูฑะ
 
Vol 2, No 3 (2558): กันยายน-ธันวาคม ประสิทธิภาพการใช้หลอด LED ในการเพิ่มแสงสว่างและลดการใช้พลังงานภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา Abstract   PDF
ธวัชชัย ประดู่
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม ปรับรูปแบบและลดขั้นตอนการใช้ใบเสร็จรับเงินในงานบริการสารสนเทศ | Work Process Reduction in Writing Receipt Abstract   PDF
เกดิษฐ เกิดโภคา, วรรณาภรณ์ เทียรท้าว
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน ปลูก "รักการอ่าน" ด้วยรากฐานห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบ | Growing "Love of Reading" with the Foundation Master School Library Abstract   PDF
เบ็ญจนา ทองนุ้ย, พรทิพย์ ถนอมกุลบุตร
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม ปัจจัยสำคัญและวิธีการจัดสรรงบประมาณการจัดหาหนังสือ: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ | The Key Factors and Methodology for Acquisition Process in TSU Library Abstract   PDF
ปิติมา แก้วเขียว
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา | The Achievement of the Proceeding of Library Cooperation Network in the Educational Quality Assurance Abstract   PDF
ธนาภรณ์ ฉิมแพ
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสองรัชกาล | King RAMA VII and King RAMA IX Coronations Abstract   PDF
ชลลดา หงส์งาม
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม พฤติกรรมการค้นคว้าข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน | Research Data Behaviour on Internet Network, Case Study : Student University Technology Lanna Nan area Abstract   PDF
พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง, นันทา เติมสมบัติถาวร
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Virtual Museum Abstract   PDF
วันชาติ ภูมี
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม ภาษาอาเซียนพาเพลิน | ASEAN Language for Fun Abstract   PDF
นุสรา โต๊ะเซะ
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน มสธ. ใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : สารสนเทศอันทรงคุณค่าจากเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย | STOU under King Bhumibol Adulyadej Graciousness: Valuable Information from University Archives Abstract   PDF
ยวิญฐากรณ์ ทองแขก
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม มิติใหม่ของงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล กับการพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (โครงการ MU Guide) | Happy STOU Library: A New Approach of Mahidol University Archives and Museums Division on the Development of Student-led Campus Tour: MU Guide Project Abstract   PDF
เพชรดา ฐิติยาภรณ์, อาทิตยา ทรัพย์สิน
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม มุมมองของสังคมออนไลน์: ทำให้รักและทำต่อไป | Social Aspect Online Community (Social Network) : Be love and to be continue Abstract   PDF
สมปอง มิสสิตะ
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน มุมรักการอ่านบริการประชาชน ณ สถานีตำรวจนครบาลพญาไท และ สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพฯ | Public’s Reading Corner at Phayathai Police Station & Ratchathewi District Office, Bangkok Abstract   PDF
สุพรรณษา นนทเกษ, อังคณา อินทรพาณิชย์
 
Vol 1, No 3 (2557): กันยายน-ธันวาคม ยำ ยำ เซอร์วิส | YUM YUM Service Abstract   PDF
ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ
 
Vol 3, No 1 (2559): มกราคม-เมษายน ระบบการจองห้องศึกษากลุ่มมัลติมีเดีย | Multimedia Group Study Room Booking System Abstract   PDF
ธวัชชัย ภักดี
 
Vol 1, No 3 (2557): กันยายน-ธันวาคม ระบบการจัดการสิทธิ์ดิจิทัลในการเข้าถึงวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Digital Right Management System in Accessing Electronics Thesis of Academic Resource Center, Mahasarakham University Abstract   PDF
ฉริยะ อัครวรรณ, สันติภาพ เปลี่ยนโชติ
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Activities Database): เครื่องมือเพื่อการบริการ/จัดการกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Activities Database: the System for Collecting Customer Data Warehouse for Management Promoting Information Services Activities at Chiang Mai University Library Abstract   PDF
ศุภวรรณ อาจกล้า
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม ระบบงานจัดซื้อวารสาร | Journal Purchase System Abstract   PDF
ดวงฤทัย ภิราษร, นภสินธุ์ งามการ
 
Vol 3, No 1 (2559): มกราคม-เมษายน ระบบจองร้านแสดงหนังสืองาน Book Fair ออนไลน์ | Book Fair Online Abstract   PDF
นภสินธุ์ งามการ
 
Vol 1, No 3 (2557): กันยายน-ธันวาคม ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ “ALIST” | Database Management System for Automated Library System “ALIST” Abstract   PDF
ชำนาญ อินทสโร
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน ระบบจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร: 5 ปีแห่งการพัฒนาสู่ความสมบูรณ์แบบ | NU Library Online Purchasing System: 5 years of development to a perfect software Abstract   PDF
ชัยพร คำเจริญคุณ, สุมาลี อิ่มศิลป์, พรทิพย์ อาจวิชัย
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน ระบบฐานข้อมูลงานงบประมาณและการเงินสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Budgeting and Financial Database System, Chiang Mai University Library Abstract   PDF
อภิญญา ธงไชย, เกรียงไกร ชัยมินทร์
 
Vol 3, No 1 (2559): มกราคม-เมษายน ระบบตรวจสอบ Link วารสารออนไลน์ | Journal Link Checker System Abstract   PDF
เฉลิมเกียรติ ดีสม
 
226 - 250 of 334 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network