Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน มสธ. ใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : สารสนเทศอันทรงคุณค่าจากเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย | STOU under King Bhumibol Adulyadej Graciousness: Valuable Information from University Archives Abstract   PDF
ยวิญฐากรณ์ ทองแขก
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม มิติใหม่ของงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล กับการพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (โครงการ MU Guide) | Happy STOU Library: A New Approach of Mahidol University Archives and Museums Division on the Development of Student-led Campus Tour: MU Guide Project Abstract   PDF
เพชรดา ฐิติยาภรณ์, อาทิตยา ทรัพย์สิน
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม มุมมองของสังคมออนไลน์: ทำให้รักและทำต่อไป | Social Aspect Online Community (Social Network) : Be love and to be continue Abstract   PDF
สมปอง มิสสิตะ
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน มุมรักการอ่านบริการประชาชน ณ สถานีตำรวจนครบาลพญาไท และ สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพฯ | Public’s Reading Corner at Phayathai Police Station & Ratchathewi District Office, Bangkok Abstract   PDF
สุพรรณษา นนทเกษ, อังคณา อินทรพาณิชย์
 
Vol 1, No 3 (2557): กันยายน-ธันวาคม ยำ ยำ เซอร์วิส | YUM YUM Service Abstract   PDF
ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ
 
Vol 3, No 1 (2559): มกราคม-เมษายน ระบบการจองห้องศึกษากลุ่มมัลติมีเดีย | Multimedia Group Study Room Booking System Abstract   PDF
ธวัชชัย ภักดี
 
Vol 1, No 3 (2557): กันยายน-ธันวาคม ระบบการจัดการสิทธิ์ดิจิทัลในการเข้าถึงวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Digital Right Management System in Accessing Electronics Thesis of Academic Resource Center, Mahasarakham University Abstract   PDF
ฉริยะ อัครวรรณ, สันติภาพ เปลี่ยนโชติ
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Activities Database): เครื่องมือเพื่อการบริการ/จัดการกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Activities Database: the System for Collecting Customer Data Warehouse for Management Promoting Information Services Activities at Chiang Mai University Library Abstract   PDF
ศุภวรรณ อาจกล้า
 
Vol 6, No 1 (2562): มกราคม-เมษายน ระบบค้นหาตำแหน่งตัวเล่มวารสารในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร | Searching Position System of Printed Journal in Naresuan University Library Abstract   PDF
ชนัญชิดา ม่วงทอง, พงศกร ศิริคำน้อย
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม ระบบงานจัดซื้อวารสาร | Journal Purchase System Abstract   PDF
ดวงฤทัย ภิราษร, นภสินธุ์ งามการ
 
Vol 3, No 1 (2559): มกราคม-เมษายน ระบบจองร้านแสดงหนังสืองาน Book Fair ออนไลน์ | Book Fair Online Abstract   PDF
นภสินธุ์ งามการ
 
Vol 1, No 3 (2557): กันยายน-ธันวาคม ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ “ALIST” | Database Management System for Automated Library System “ALIST” Abstract   PDF
ชำนาญ อินทสโร
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน ระบบจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร: 5 ปีแห่งการพัฒนาสู่ความสมบูรณ์แบบ | NU Library Online Purchasing System: 5 years of development to a perfect software Abstract   PDF
ชัยพร คำเจริญคุณ, สุมาลี อิ่มศิลป์, พรทิพย์ อาจวิชัย
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน ระบบฐานข้อมูลงานงบประมาณและการเงินสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Budgeting and Financial Database System, Chiang Mai University Library Abstract   PDF
อภิญญา ธงไชย, เกรียงไกร ชัยมินทร์
 
Vol 3, No 1 (2559): มกราคม-เมษายน ระบบตรวจสอบ Link วารสารออนไลน์ | Journal Link Checker System Abstract   PDF
เฉลิมเกียรติ ดีสม
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม ระบบตรวจสอบความสอดคล้องทรัพยากรสารสนเทศกับ มคอ.3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | John F. Kennedy Library Thailand Qualification Framework 3 Collection Abstract   PDF
ภัทธ์ เอมวัฒน์, กุลวดี ทัพภะ, นุสรา โต๊ะเซะ, กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
 
Vol 2, No 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี | Office of Academic Resources-Strategic Plan Alert: OAR-SPA, Prince of Songkla University Pattani Campus Abstract   PDF
ศิรประภา ศิลปรัตน์
 
Vol 6, No 2 (2562): พฤษภาคม-สิงหาคม ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ | Smart Trash Tracking System Abstract   PDF
ทิพานัน พงษ์สุวรรณ, อนุพงษ์ ติตะ, ภานุวัตร อุทัยบาล
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม ระบบนำชมห้องสมุดเสมือนจริง | JFK360 Virtual Library Tour Abstract   PDF
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน ระบบบทเรียนออนไลน์ | JFK Online Course Abstract   PDF
รวีวรรณ ขำพล, กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม ระบบบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Online Information Service, John F. Kennedy Library, Office of Academic Resources, Prince of Songkla University Abstract   PDF
ศิรประภา ศิลปะรัตน์, รวีวรรณ ขำพล
 
Vol 2, No 3 (2558): กันยายน-ธันวาคม ระบบบริหารจัดการงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | Budgeting Management System of Phuket Rajabhat University Abstract   PDF
ภูมิสถิตย์ เมตตาจิตร
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน ระบบบริหารจัดการจองห้องออนไลน์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม | Management System of Online Room Reservation of Academic Resource Center, Nakhon Phanom University Abstract   PDF
สุรักษ์ สิมคาน
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม ระบบบริหารจัดการบริการทรัพยากรสารสนเทศเร่งด่วน | Cataloging Request Management System Abstract   PDF
อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์, วราวรรณ วีร์วรวงศ์
 
Vol 5, No 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU e-Thesis) | Thesis Management System of Thammasat University (TU e-Thesis) Abstract   PDF
ชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช
 
Vol 6, No 2 (2562): พฤษภาคม-สิงหาคม ระบบบริหารจัดการเวลาคุมสอบ Abstract   PDF
เนาวรัตน์ มหาโคตร, เตชินท์ เกตุสิงห์น้อย, ณัชชา บวรพานิชย์
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม ระบบบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย | e-Lecture Recording Online Abstract   PDF
วิระศักดิ์ สุทธิจันทร์, สุทธิรักษ์ จริตงาม
 
Vol 3, No 1 (2559): มกราคม-เมษายน ระบบประเมินความรู้ผ่านเครือข่าย (e-Testing) : กรณีศึกษาคลังข้อสอบสนันสนุนการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม | Knowledge Evaluation System (e-Testing): A Case Study of Online Test Bank for License for Professional Practice Abstract   PDF
ชัชสันต์ จันทร์เรืองฤทธิ์
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าไฟฟ้า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | The Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Solar Cell System for Electricity Cost Reduction Abstract   PDF
สมบัติ นพจนสุภาพ
 
Vol 7, No 1 (2563): มกราคม-มิถุนายน ระบบยืนยันตัวตนสำหรับบริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ | Authentication System for Public Internet Service Abstract   PDF
วรายุทธ แซ่หนา, เจษฎากร แป้นสุวรรณ, อภิรักษ์ อุ๋ยสกุล
 
271 - 300 of 379 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com