ระบบจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร: 5 ปีแห่งการพัฒนาสู่ความสมบูรณ์แบบ | NU Library Online Purchasing System: 5 years of development to a perfect software

ชัยพร คำเจริญคุณ, สุมาลี อิ่มศิลป์, พรทิพย์ อาจวิชัย

Abstract


ระบบ NU Library Online Purchasing System ได้นำมาใช้ในงาน NU Book Fair ครั้งแรกในปี 2553 เพื่อตอบโจทย์ของการบริการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพแก่สำหรับนิสิต บุคลากร และอาจารย์ ที่คัดเลือกหนังสือต่างๆ เข้าห้องสมุด ซึ่งที่ผ่านมามักประสบปัญหาหลายๆด้าน เช่น การจัดซื้อซ้ำซ้อน ความล่าช้า รวมทั้งการตรวจสอบและการควบคุมงบประมาณ ดังนั้น จึงได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาระบบจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้นำระบบจัดซื้อนี้มาใช้ในปีต่อๆมา ซึ่งในระหว่างการใช้งานพบปัญหาและข้อบ่งพร่องต่างๆ ผู้พัฒนาจึงได้ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จนได้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการพัฒนาในส่วนของการตรวจรับ การแจ้งรายละเอียดผลการจัดซื้อหนังสือไปยังผู้ใช้งานระบบ ซึ่งระบบดังกล่าวทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังลดขั้นตอนที่ซับซ้อนในการปฏิบัติงานด้วย ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณรวดเร็วยิ่งขึ้น

Naresuan University Book Fair is held annually to provide students and staff opportunity in selecting books for the main library, Naresuan University Library. Several problems were found during the event such as repeat purchases; delayed purchase; over budget etc. This work aimed to develop software that can solve or minimize the problems. The first version was implemented in 2010 and able to solve those problems. Meanwhile additional requirements have been raised by the acquisition staff. Therefore, the software has been developed for another three years. More functions are included in the current version including book delivery checking system; e-mailing system; etc. As a result, the staff’s working processes have been reduced and the users as well as staff are satisfied with our online purchasing system. In addition, the budget has been spent more effectively.


Full Text:

PDF

References


โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2544). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System analysis and design).กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

วิชา ศิริธรรมจักร์. (2549).Web Programming ด้วย AJAX และ PHP.กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์.

ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2554). จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL ครอบคลุมถึงเวอร์ชั้น 6.0.กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย.

บรรพตดลวิทยากุล. (2549). เก่ง Apcahe ให้ครบสูตร.กรุงเทพฯ : วิตตี้ กรุ๊ป.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com