1 Vol 1, No 1 (2557)

Vol 1, No 1 (2557)

มกราคม-เมษายน

Table of Contents

บทความวิชาการ

บูรณาการนวัตกรรมสู่งานบริการสารสนเทศ | An Integrated Innovation for Information Services PDF
ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์
การพัฒนาการให้บริการในรูปแบบ Self-service สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | The Development of Self-service in Chiang Mai University Library PDF
ปราชญ์ สงวนศักดิ์

บทความวิจัย

การพัฒนาระบบควบคุมห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม | The Development of Group Study Room Controlling System PDF
เกดิษฐ เกิดโภคา, ขวัญ อ่ำดี
การประยุกต์ XIBO ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ห้องสมุดผ่านจอแสดงผลเครื่องรับโทรทัศน์ LED | XIBO: Digital signage management in library PDF
เกดิษฐ เกิดโภคา, วรรณาภรณ์ เทียรท้าว
ระบบจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร: 5 ปีแห่งการพัฒนาสู่ความสมบูรณ์แบบ | NU Library Online Purchasing System: 5 years of development to a perfect software PDF
ชัยพร คำเจริญคุณ, สุมาลี อิ่มศิลป์, พรทิพย์ อาจวิชัย
ระบบฐานข้อมูลงานงบประมาณและการเงินสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Budgeting and Financial Database System, Chiang Mai University Library PDF
อภิญญา ธงไชย, เกรียงไกร ชัยมินทร์
เทคโนโลยี NFC และ QR Code ในสมาร์ทโปสเตอร์แนะนำห้องสมุด | Near Field Communication (NFC) and QR Code Technology for Libraries Using Smart Poster PDF
กมลมาลย์ เสวตวงษ์, กิตตินันท์ นำภา, วนิดา แก่นอากาศ, วลัยลักขณ์ แสงวรรณกูล
จินดามณี: ระบบห้องสมุดเพื่อการพี่งพาตนเองทางเทคโนโลยี | Jindamanee: Open source integrated library system PDF
ถิรนันท์ ดำรงค์สอน, อภิยศ เหรียญวิพัฒน์, ดลนภา แว่วศรี
แอนดรอยด์และไอโอเอสแอปพลิเคชันสำหรับวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ | Android and IOS Applications for CMU e-Theses and CMU e-Research PDF
เกรียงไกร ชัยมินทร์
ระบบบริหารจัดการจองห้องออนไลน์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม | Management System of Online Room Reservation of Academic Resource Center, Nakhon Phanom University PDF
สุรักษ์ สิมคาน
ระบบยืมหนังสือด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | Book Borrowing System Using Finger Scan: Thaksin University Library, Phattalung Campus PDF
พิทย์พิมล ชูรอด, เนาวลักษณ์ แสงสนิท, สุพิริยา ผลนาค
Book Hunter: แอพพลิเคชั่นชี้ตำแหน่งจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด | The Book Hunter: Mobile application for identifying the location of library information resource PDF
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, ภัทธ์ เอมวัฒน์, ศิรประภา ศิลปรัตน์, ทับทิม บุญทอง, สมบัติ นพจนสุภาพ, สุภาวดี มโนรัตน์สกุล, พัชรี นพจนสุภาพ
การพัฒนาระบบให้บริการห้องสมุดบนเครือข่ายเคลื่อนที่ CMUL AirPAC | The Development of Mobile Library Service System CMUL AirPAC PDF
ปราชญ์ สงวนศักดิ์
ประตูทางเข้าอัตโนมัติ | Smart gate PDF
สมพงศ์ หุตะจูฑะ
การพัฒนาระบบห้องสมุดเสมือน 3 มิติ โดยใช้ Google API | 3D Virtual Library Development Using Google API PDF
สุขสันต์ พรมบุญเรือง
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมสำหรับบริการส่งเสริมการวิจัยของ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร | An application of Research Support Service Innovation for Naresuan University Library PDF
ศศิธร ติณะมาศ, สุภชัย ธนานุวัตรพงศ์
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อภาพลักษณ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | Users’s Opinions on the Image of The Center for Library Resources and Educational Media Suranaree University of Technology PDF
คนึงนิตย์ หีบแก้ว, ธันยกานต์ สินปรุ, พุทธชาติ เรืองศิริ
การสกัดข้อมูลและสร้างระเบียนรายการหลักฐานจากระเบียนสหบรรณานุกรม | Data Extracting and Generating the Authority Records from Union Catalog Bibliographic Records PDF
วิทยา เทวรังษี, ศิวนาถ นันทพิชัย, ยุทธนา เจริญรื่น
แนวทางการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย | Management Guideline of Back Issue’s Journal in University Library PDF
มัณฑนา เจริญแพทย์PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com