การพัฒนาระบบควบคุมห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม | The Development of Group Study Room Controlling System

เกดิษฐ เกิดโภคา, ขวัญ อ่ำดี

Abstract


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มจำนวน 11 ห้อง ซึ่งผู้ใช้สามารถจองห้องล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์บริการ โดยก่อนใช้ห้องผู้ใช้ต้องติดต่อที่เคาน์เตอร์เพื่อรับกุญแจห้องและเครื่องเขียน ทั้งนี้ ก่อนหมดเวลาใช้ห้อง 15 นาที เจ้าหน้าที่จะต้องละทิ้งเคาน์เตอร์เพื่อเดินไปแจ้งเตือนผู้ใช้บริการตามห้องต่างๆ การศึกษานี้จึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาระบบควบคุมห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยไม่เปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิม ระบบดังกล่าวถูกพัฒนาด้วย Visual Basic 6 ให้ทำงานร่วมกับบอร์ดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูล MySQL ของโปรแกรมจองห้องศึกษาค้นคว้า ผลจากการพัฒนาระบบ ทำให้เจ้าหน้าที่ลดขั้นตอนในการเดินไปตามห้องต่างๆ เพื่อแจ้งเตือนหมดเวลา โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถเปิดระบบแจ้งเตือนหมดเวลาด้วยเสียงโดยอัตโนมัติและทำการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องปรับอากาศในห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มโดยอัตโนมัติเมื่อหมดเวลาใช้บริการทำให้เจ้าหน้าที่มีความสะดวกในการปฏิบัติงานมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการประหยัดพลังงานกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมปิดไฟและเครื่องปรับอากาศ

Naresuan University Library provides 11 group study rooms for all students and staff with pre-booking or walk-in means.  The users must report to the Service Counter for the keys and stationery.  The library staff has to notify the users 15 minutes before the end of each session.  In the meantime, the counter is leave unattended.  The room controlling system has been developed using Visual Basic 6 and is able to work with the room circuit board and MySQL database of the current online room booking system.  This results in reduced 


Full Text:

PDF

References


กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, จำลอง ครูอุตสาหะ. (2546). Visual Basic 6 ฉบับฐานข้อมูล.พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์.

ดอนสัน ปงผาม, ทิพวัลย์ คำน้ำนอง. (2552). ไมโครคอนโทรลเลอร์PICและการประยุกต์ใช้งาน. พิมพ์ครั้งที่3. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

อภิชาติ ภู่พลับ. (2546). เริ่มต้นเขียนโปรแกรมติดต่อและควบคุมฮาร์ดแวร์ด้วย Visual Basic.นนทบุรี: อินโฟเพรส.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com