การพัฒนาระบบห้องสมุดเสมือน 3 มิติ โดยใช้ Google API | 3D Virtual Library Development Using Google API

สุขสันต์ พรมบุญเรือง

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบห้องสมุดเสมือนสามมิติสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้ระบบกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้ใช้บริการที่เข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จำนวน 300 คน และผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย ระบบห้องสมุดเสมือนสามมิติสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าผู้ปฏิบัติงานได้ประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยประเมินผลจากด้านประสิทธิภาพของระบบงาน และด้านการแสดงผล และมีความพึงพอใจต่อระบบห้องสมุดเสมือนสามมิติอยู่ในระดับมากถึงระดับมากที่สุดและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบห้องสมุดเสมือนสามมิติสำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาระบบห้องสมุดเสมือนสามมิติสามารถช่วยค้นหาและนำพาไปยังตำแหน่งสารสนเทศได้เร็วมากยิ่งขึ้นโดยนำเสนอในรูปแบบโมเดลสามมิติและเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่คุ้นเคยกับสำนักวิทยบริการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการแนะนำสารสนเทศภายในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป

The  purposes  of  this  research  are  to develop  the  3D  virtual   library system  for  the  Academic   Resource Center   Mahasarakham   University. And  to study  user satisfaction with the system.   The sample  consisted of a total of 300 users,  and   30  library staffs.   Research  tools  used  included  3D  virtual library system of  the  Academic Resource Center  Mahasarakham  University and  the users  satisfaction  questionaire.The statistics used in data analysis were  mean  and standard deviation.  The results showed that the  library staffs operational evaluation  in the highest   level  on  the  performance and  the display of the system and  satisfied  with 3D virtual library system  of  the  Academic   Resource Center Mahasarakham University  overall  at the high level.   The  findings  show that  the development  of 3D virtual library  can help  users  finding information more quickly by  presenting  in  threedimensions.  And  more  convenience to  users who are not familiar with  the  Academic Resource  Center, therefore increase  the optimization to the information services of the Academic Resource Center,  Mahasarakham University  in the future.


Full Text:

PDF

References


กิตติมศักดิ์ ในจิต. (2553). การพัฒนาระบบห้องสมุดเสมือนออนไลน์เพื่อการสืบค้นสื่อประสมและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, 6 (12), 45-50.

ศานติ เจริญวงศ์. (2551). การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านเรือนไทยอีสานในรูปแบบ 3 มิติ. ปริญญานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

อนิรุทธ์ โชติถนอม. (2548). รายงานการวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาเว็บเพจสำหรับแนะนำมหาวิทยาลัย มหาสารคามในรูปแบบ 3 มิติ. คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Enji, S., Nieto, A., & Zhongxue, L. (2009, 26-29 Nov. 2009). Real-time Google Earth 3D assisted driving system in surface mining operations. Paper presented at the Computer-Aided Industrial Design & Conceptual Design, 2009. CAID & CD 2009.IEEE 10th International Conference on.

Haifeng, H., & Wei, L. (2011, June 29 2011-July 1 2011).Development of three dimensional digital tourism presentation system based on Google Earth API. Paper presented at the Spatial Data Mining and Geographical Knowledge Services (ICSDM), 2011 IEEE International Conference on.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com