บูรณาการนวัตกรรมสู่งานบริการสารสนเทศ | An Integrated Innovation for Information Services

ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์

Abstract


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการบริหาร การปฏิบัติงาน และการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีการพัฒนางาน และนวัตกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งนวัตกรรมดังกล่าวออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ระบบสืบค้น ระบบบริการออนไลน์ ระบบสนับสนุนงานวิจัย และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บริการ ซึ่งผลจากการดำเนินการให้บริการผ่านระบบต่างๆนี้ ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีระบบฐานข้อมูลอีกจำนวนหนึ่งที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา เพื่อนำมาใช้เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

Naresuan University Library has employed information technology in creating new innovations through which quality services are delivered.  The innovations have been classified into four groups: resource search tools; online services; research support system; and service staff working support system. As a result, users are easily gain access to the subscribed resources and our own collection.  The staff can work more efficiently with the reduced working processes.  The users are satisfied with the services provided.


Full Text:

PDF

References


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร. [มปป.]. นโยบายการบริหารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2559.

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร. [มปป.]. แผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com