จินดามณี: ระบบห้องสมุดเพื่อการพี่งพาตนเองทางเทคโนโลยี | Jindamanee: Open source integrated library system

ถิรนันท์ ดำรงค์สอน, อภิยศ เหรียญวิพัฒน์, ดลนภา แว่วศรี

Abstract


“ระบบจินดามณี” เป็นระบบห้องสมุดแบบเปิดเผยรหัสของไทย ที่พัฒนาต่อยอดมาจากระบบ Koha ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิดเผยรหัสระบบแรกของโลก และได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้งานกับภาษาไทย เพื่อใช้เป็นระบบห้องสมุดเปิดเผยรหัสต้นแบบสำหรับห้องสมุดในประเทศไทย จุดเด่นที่น่าสนใจของ Koha คือมีฟังก์ชั่นการทำงานโมดูลต่างๆเทียบเท่ากับระบบห้องสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชย์ สามารถปรับแต่งระบบและพัฒนาฟังก์ชั่นเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละห้องสมุดได้ นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานของห้องสมุดตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่Koha จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับห้องสมุดที่ต้องการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อระบบและต้องการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาและพัฒนาระบบห้องสมุดจินดามณีขึ้น โดยทดลองใช้บริหารจัดการและให้บริการทรัพยากรในห้องสมุดศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ตั้งแต่ปี 2549 ติดตั้งระบบในห้องสมุด Eco library ในปี 2553 และได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้เป็นระบบสำรองหรือทดแทนระบบห้องสมุดเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต

"Jindamanee" is a Thai open-source library system developed from Koha, which is the world's first open-source integrated library system (ILS). It has been developed to be compatible with Thai language in order to be the prototype for Thailand's open-source library system. Koha's main attractive features are the full featured integrated library system having all modules equivalent to the commercial integrated library system, the system customizable feature to meet each library's requirements, and the capacity to serve all libraries regardless of size. Therefore, Koha is the most appropriate choice for the libraries aiming to save their budgets. Kasetsart University Library has studied and developed the Jindamanee system for managing resources and providing services in the Agriculture Knowledge Centre Library since 2006 and later in 2010 has installed the system for the Eco-Library. Furthermore, the Jindamanee System has been developed to be used as a backup or replacement system for the commercial integrated library system in the future. 


Full Text:

PDF

References


ถิรนันท์ ดำรงค์สอน,ดลนภา แว่วศรีและอภิยศ เหรียญวิพัฒน์. (2556). “ระบบห้องสมุดจินดามณี”เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCAครั้งที่ 26. สกลนคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร.

วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, ถิรนันท์ ดำรงค์สอน, วสุเทพ ขุนทอง, พุฒิพงษ์ ยองทอง, พิศิษฐ์ โสมวดี,และสุพรรณี หงษ์ทอง. (2553). การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุดแบบเปิดเผยรหัสภาษาไทยเพื่อการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อัศนีย์ ก่อตระกูล, สมโชค เรืองอิทธินันท์ และอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ.(2549). การศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคและการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ห้องสมุดแบบเปิดเผยรหัส.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Brown D., Wolbers F., Usiondek N., Quigley P., &Jaccarino P. (2010).KOHA Manual.Retrieved 2011, from http://koha-community.org/files/2010/02/wayne-state-university-koha-3.0-reference-manual.pdf

Liblime. (2011). LibLime is the global leader in Koha support. Retrieved 11 30, 2011, from http://www.liblime.com/contact


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com