ระบบบริหารจัดการจองห้องออนไลน์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม | Management System of Online Room Reservation of Academic Resource Center, Nakhon Phanom University

สุรักษ์ สิมคาน

Abstract


ปัจจุบันความต้องการในการใช้ห้องเรียน ห้องประชุม และห้องอบรมมีมากขึ้น การจองโดยใช้เอกสาร โทรศัพท์หรือการเดินไปหากันมักจะทำให้เสียเวลาและไม่สะดวก บทความนี้นำเสนอการพัฒนาระบบบริหารจัดการจองห้องออนไลน์เพื่อช่วยลดเวลาและอำนวยความสะดวกในการทำงานสำหรับผู้ดูแลห้องและผู้ขอใช้ห้อง โดยระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนมที่ต้องการใช้ห้องสามารถจองห้องผ่านระบบผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชันบนอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูข้อมูลการจองห้องผ่านเว็บเซอร์วิสของระบบที่นำเสนอนี้ได้และสามารถนำมาใช้งานได้จริงในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

Currently, the demand for classrooms, conference rooms, training rooms and more.Using a paper, Phone or walking to often be time-consuming and inconvenient. This is paper presents the development of Management System of Online Room Reservation. To reduce the time and facilities to work.the administrative work and request a room.  The developed system allows the students and staff of Academic Resource Center, Nakhon Phanom University to the reservation system via the webapplication . Mobile application available on the internet.You can also browse through the information to find Web services of the proposed system is practical and can be used in the Academic Resource Center, Nakhon Phanom University.


Full Text:

PDF

References


จักรชัย โสอินทร์, พงษ์ศธร จันทร์ยอย, ณัฐณิชา วีระมงคลเลิศ. (2555).Android App Development ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี : ไอดีซีฯ .

บัญชา ปะสีละเตสัง. (2551). พัฒนาเว็บด้วยเทคนิค Ajax และ PHP. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ศุภชัย สมพานิช. (2544). เข้าใจและใช้งานภาษา XML ฉบับโปรแกรมเมอร์ . นนทบุรี : อินโฟเพรส.

อรพิน ประวัติบริสุทธิ์. (2556). คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com