การประยุกต์ XIBO ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ห้องสมุดผ่านจอแสดงผลเครื่องรับโทรทัศน์ LED | XIBO: Digital signage management in library

เกดิษฐ เกิดโภคา, วรรณาภรณ์ เทียรท้าว

Abstract


ระบบ Digital Signage เป็นที่นิยมใช้ในงานประชาสัมพันธ์และการโฆษณา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำ XIBO มาประยุกต์ใช้ในสำนักหอสมุดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ผ่านจอแสดงผลเครื่องรับโทรทัศน์ LCD และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการหน้าจอแสดงผล โดยมีการดำเนินงานเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาการทำงานของ XIBO 2) การติดตั้ง XIBO ทั้งในส่วน XIBO Server, XIBO Client และการนำจอภาพแสดงผลกับเครื่อง XIBO Client ไปติดตั้งที่จุดประชาสัมพันธ์ และ 3) การฝึกอบรมการใช้งาน XIBO ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ให้สามารถดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ผ่านจอแสดงผลเครื่องรับโทรทัศน์ LCD ได้ ผลที่ได้จากการประยุกต์ใช้งาน XIBO ทำให้เจ้าหน้าที่มีความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยประหยัดงบประมาณของสำนักหอสมุดในการจัดหาระบบ Digital Signage มาใช้งาน

Digital signage has been widely used in public relations and advertisement. This work aimed to improve the management of Digital Signage in the Naresuan University Library using an open source software called XIBO.  The implementation were composed of three steps: 1) exploring the XIBO software; 2) setting XIBO server and clients and 3) training staff.  The results show that XIBO was able display most of the content format including pictures, VDO file and website at the pre-set schedule. The staff easily managed Digital Signage content via web-based platform. In addition, XIBO and Digital Signage help to save cost in printing PR and advert materials.


Full Text:

PDF

References


เฉลิมพล นารี, จรูญลักษณ์ นารี. (2554). การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์บริการห้องสมุดสำหรับจุดบริการข่าวสารห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยีระบบจอสัมผัสสำหรับสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น. อินฟอร์เมชั่น, 18(2), 15-21

Dangarner, Alexharrington. (2013). Install Guide NET Client. Retrieved on 5 Nov 2013, from http://wiki.xibo.org.uk/wiki/Install_Guide_NET_Client

Timoa.(2011).Install Guide Xibo Server. Retrieved on 5 Nov 2013, from http://wiki.xibo.org.uk/wiki/Install_Guide_Xibo_Server

Xibo Project.(2013).Xibo Documentation. Retrieved on 5 Nov 2013, from http://xibo.org.uk/manual/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com