ระบบยืมหนังสือด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง | Book Borrowing System Using Finger Scan: Thaksin University Library, Phattalung Campus

พิทย์พิมล ชูรอด, เนาวลักษณ์ แสงสนิท, สุพิริยา ผลนาค

Abstract


ระบบยืมหนังสือด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง  พัฒนาขึ้นโดยใช้ ซอฟต์แวร์ Microsoft Visual Basic .NET 2008 และใช้ Oracle 8i ในลักษณะ .NET Application เป็นระบบยืมหนังสือโดยใช้ลายนิ้วมือที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกห้องสมุดในการยืมหนังสือรวมถึงเป็นการแก้ปัญหาและป้องกันการนำบัตรของผู้อื่นมายืมหนังสือ จากผลการประเมินการใช้ระบบ พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในการยืมหนังสือที่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น มีระดับประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และระบบช่วยให้การยืมหนังสือมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น มีระดับประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31

Book Borrowing System Using Fingerprint :Thaksin University Library(Phattalung Campus)was developed by using Microsoft Visual Basic. NET 2008 and Oracle 8i as known in .NET Application. The book borrowing system using fingerprint has been developed to facilitate the library member to borrow books, as well as to solve and protect the problems of using others card members to borrow books. The evaluation results of using system found that the users are satisfied. There are more convenient and the performance is very strong. Moreover  it also gives more secure for borrowing books, The performance of using the system is satisfactory with score of 4.31.


Full Text:

PDF

References


กัลยาณี บรรจงจิตร. 2551.ระบบเช็คชื่อนิสิตด้วยลายนิ้วมือ. รายงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.กรุงเทพฯ

นฤพนธ์ พนาวงศ์.2551.ระบบสารสนเทศตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบยืนยันตัวบุคคลด้วยลายนิ้วมือ. รายงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. นครสวรรค์

โสรัตย์ อุนหะวรากร, อารัมภีย์ จันทร์ใย. (2546). เครื่องตรวจสอบลายนิ้วมือสำหรับระบบรักษาความปลอดภัย.เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์. 244 กราคม 2546), 149-153.

สุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์, นันทนี แขวงโสภา. (2546). อินไซต์ Visual Basic .NET ฉบับสมบูรณ์.กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com