บริการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ | User Education Service of John F. Kennedy Library

รวีวรรณ ขำพล

Abstract


     การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพบริการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างปีการศึกษา 2554-2556 ผลการศึกษาพบว่า หอสมุดฯ จัดบริการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ตามหลักการ PDCA-PaR ทำให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อบริการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากทุกปีการศึกษา ด้านที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านความรู้ความสามารถและมนุษยสัมพันธ์ของวิทยากร ด้านที่พึงพอใจต่ำที่สุดคือ ด้านเอกสารประกอบการอบรมและด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปัญหาและข้อเสนอแนะแบ่งเป็นด้านวิธีการอบรม ด้านระยะเวลา ด้านวิทยากร ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และด้านเอกสารประกอบการอบรม


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com