Vol 4, No 3 (2560)

กันยายน-ธันวาคม

Table of Contents

บทความวิชาการ

Fingerprint กับการบริการห้องสมุด | Fingerprint @SUT Library PDF
ขวัญแก้ว เทพวิชิต, เตชินท์ เกตุสิงห์น้อย, นงลักษณ์ จันตา, วิไลลักษณ์ อินมีศรี
กระบวนการจัดการในห้องสมุด: การประยุกต์ใช้ “ลีน” เพื่อลดความสูญเปล่าในการจัดทำวารสารเย็บเล่ม | Library Management: Application of Lean for Reduce Waste in Processing Bound Periodicals PDF
กอบกุล สุวลักษณ์
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Joomla เพื่อการบันทึกเหตุการณ์ | Joomla for Chronology PDF
พิชญา สาจันทร์, ไผททิพย์ ทับทอง
การประยุกต์เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์กับการบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร | Applying QR Code for Accessing through Online Databases in Phetchaburi Information Technology Campus Library, Silpakorn University PDF
สุจิตรา สำราญใจ
การส่งเสริมทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” | The Supportive of Creative Thinking Skill via the Creative Media Contest “Green University" PDF
สุพรรณณี เพนวิมล, ทวี นวมนิ่ม, มธุรส ปราบไพรี
ความซ้ำซ้อนของดัชนีวารสารภาษาไทยกับฐานข้อมูล TCI | Overlap of LRC’s Thai Journal Indexing on TCI PDF
พรทิพา ณ นคร
จากงานเอกสารโบราณสู่การทำกล่องเพื่อการอนุรักษ์ | From the Manuscript to the Box for Palm Leaf Manuscript PDF
สมพร เปล่งปลั่ง
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Virtual Museum PDF
วันชาติ ภูมี
ระบบงานจัดซื้อวารสาร | Journal Purchase System PDF
ดวงฤทัย ภิราษร, นภสินธุ์ งามการ
ระบบแนะนำสื่อมัลติมีเดีย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | Recommended multimedia System : Learning Resources and Educational Media Center, Mae Fah Luang University PDF
ฉัตรชัย อุ่นบ่อแฮ้ว, เอกชัย เร่งดารา, ดนัทธ์ ไชยสิทธิ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการลงทะเบียนฝึกอบรม | Information System for Registration Training PDF
สุชาภา โชติวีระวุฒิกุล
ระบบเสนอรายการตำราหลัก สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Central Library Book Suggestion: CLBS Central Library, Srinkharinwirot University PDF
อัมพร ขาวบาง
แอนิเมชันตัวอักษรฮิระงะนะ | Hiragana Animation PDF
พรศิลป์ บัวงาม, อุทุมพร ศรีโยม
การจัดการความรู้ : วิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน | Knowledge Management : Writing of Work Manual PDF
ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
การจัดการเอกสารจดหมายเหตุด้วยกิจกรรม Archives Talk | Management Archives by Using Archives Talk Activities PDF
เอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ | The Development of Collaborative Network between the Library of The Demonstration School of Khon Kaen University to Become the Modern and Suitable Learning Space PDF
ละออ ข้อยุ่น
บทบาทการเรียนรู้สร้างคนดีและคนเก่ง : กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | The Role of Developing Good and Talented New Generation by Learning Center PDF
สันถัต สารักษ์
เรียนรู้อยู่อาศัย: แนวคิดและบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน | Living and Learning: Concept and Lesson-learned for Learning Together PDF
พิชัยยุทธ สุวิทยารัตน์
การจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) โดยใช้ระบบเสนอซื้อ CMUL e-Books Recommendations และฐานข้อมูล CMUL e-Books | Electronic Books Management via e-Books Purchasing Recommendation System (CMUL e-Books Recommendations) and CMUL e-Books Database PDF
ภิญญาพัชญ์ ญานะคำ, ปราชญ์ สงวนศักดิ์

บทความวิจัย

การจัดกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ที่เหมาะสม สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | Suitability of Human Library Activity at Sakon Nakhon Rajabhat University PDF
อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, ภิญญาพัชญ์ อุ่มภูธร, ภควัต ชัยวินิจ
บริการออนไลน์ เข้าถึงง่าย เข้าถึงเร็ว ด้วย Smart Service | Smart Service @KKU Library PDF
ธีรยุทธ บาลชน, อัคริมา สุ่มมาตย์, นิติยา ชุ่มอภัย
การประเมินคอลเลคชันสื่อโสตทัศน์ภาพยนตร์ : การศึกษาเปรียบเทียบ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับห้องสมุดอื่น | Evaluation of Audio-Visual Material (Motion Picture) Collection: A Comparison Study Between Maejo University Library and Other Libraries PDF
สุธรรม อุมาแสงทองกุล
การประยุกต์ใช้ Google Sheet ในการบริหารงบประมาณ | Applying Google Sheet in Budget Administration PDF
อาพร สุนทรวัฒน์, ทัดทอง พราหมณี
การพัฒนาระบบสืบค้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | The Development of Electronic Retrieval System with an Automated Library System PDF
แขนภา ทองตัน, สวัสดิ์ อุราฤทธิ์, อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ, ปิยวรรณ คุสินธุ์, ตวงสิทธิ์ สนขำ
การศึกษาแนวทางการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา | Education Management Approach for Carbon Footprint According to the Standards of Library Resources and Educational Media Center, University of Phayao PDF
ณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย
ระบบตรวจสอบความสอดคล้องทรัพยากรสารสนเทศกับ มคอ.3 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | John F. Kennedy Library Thailand Qualification Framework 3 Collection PDF
ภัทธ์ เอมวัฒน์, กุลวดี ทัพภะ, นุสรา โต๊ะเซะ, กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ระบบบันทึกการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย | e-Lecture Recording Online PDF
วิระศักดิ์ สุทธิจันทร์, สุทธิรักษ์ จริตงาม
ระบบเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | The Information Resource Purchase Suggestion System Chiang Mai Rajabhat University Library PDF
มงคล อุตะมะแก้ว
รูปแบบการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการทำผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | Development of Computer Skills Required for Academic Professional of Staffs in Kanchanaburi Rajabhat University PDF
นิลุบล ทองชัย, สมเจตน์ ฤทธิ์เดช
TSULiNet Show and Share: จากงานประจำสู่แนวปฏิบัติที่ดี | TSULiNet Show and Share: Routine to Good Practice PDF
ทิตยา จันทร์สุข
การพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ผ้าทอมือจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุดรมีชัย และแขวงจำปาศักดิ์ | Network Development in Resource learning Center of Hand-Woven Fabric of Surin Province, Udornmeechai Province, and Champasak Province PDF
สารภี วรรณตรง, สังวาลย์ ตุกพิมาย
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Staff Participation in Education Quality Assurance, Academic Resource Center, MSU PDF
รุ่งเรือง สิทธิจันทร์
การศึกษาความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | A Study of the Suitability of the Physical Environments of John F. Kennedy Library, Prince of Songkla University, Pattani Campus PDF
นิติพร สุนทรนนท์
ความคาดหวังและความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อการให้บริการ โสตทัศนูปกรณ์อาคารเรียนรวม (อาคาร19) | Expectations and Satisfaction of Lecturers and Students in Prince of Songkla University, Pattani Campus, towards Audio-Visual Equipment Services at Central Building 19 PDF
สมศักดิ์ รัตนน้อย
นวัตกรรมจากครุภัณฑ์เสื่อมสภาพในห้องเรียน | Innovation from Deteriorated Equipment in the Classroom PDF
อนุสรณ์ บัวสุวรรณ
โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : บูรณาการการเรียนรู้และการทำงาน | Librarian Professional Training School: Work Integrated Learning PDF
สงวน พงศ์กิจวิทูร, เยาวพร ศานติวิวัฒน์
สมาร์ทไลบรารี่, สมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้ | Smart Library, Smart University PDF
จีรภา สิมะจารึก
โครงการบริการวิชาการตามคำร้องขอเพื่อสานต่อ โครงการห้องสมุดมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์สู่การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนที่ยั่งยืน | The Academic Services on Demand Project: Toward the Alive Library Project to Sustain the Development of School Libraries PDF
จีรภา อินทะนิน, รุ่งรวี ลาภมูล, นิลุบล ทองชัย
New Gen New Idea กิจกรรมเพื่อการรับฟังผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ TQA | New Gen New Idea for User Requirement by TQA PDF
สุพิริยา ผลนาค, เนาวลักษณ์ แสงสนิท
เพิ่มมูลค่าหนังสือด้วย Re-exhibit Books Shelf | Book Value Added by Re-exhibit Books Shelf PDF
วันเพ็ญ ตันจันทร์กูลPULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com