1 ความซ้ำซ้อนของดัชนีวารสารภาษาไทยกับฐานข้อมูล TCI | Overlap of LRC’s Thai Journal Indexing on TCI | พรทิพา ณ นคร | PULINET Journal

ความซ้ำซ้อนของดัชนีวารสารภาษาไทยกับฐานข้อมูล TCI | Overlap of LRC’s Thai Journal Indexing on TCI

พรทิพา ณ นคร

Abstract


วารสารนับเป็นสารสนเทศที่มีความสำคัญยิ่งต่อผู้รับบริการในด้านการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จึงจัดทำดัชนีวารสารภาษาไทย จำนวน 170 รายชื่อ เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้รับบริการสามารถสืบค้นรายละเอียดทางบรรณานุกรมได้ พบว่า ขณะนี้รายชื่อวารสารภาษาไทยที่สำนักฯ จัดทำดัชนีมีความซ้ำซ้อนกับรายชื่อในฐานข้อมูล TCI จำนวน 72 รายชื่อ (ร้อยละ 42.35 ของรายชื่อที่สำนักฯ จัดทำดัชนีทั้งหมด) ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวนับเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่รวบรวมผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ผลิตในประเทศไทย มีรายชื่อวารสารประมาณ 700 รายชื่อ ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนาฐานข้อมูลจนสามารถสืบค้นได้สาระสังเขป/เอกสารฉบับเต็ม ดังนั้นหากสำนักฯ พิจารณายกเลิกการทำดัชนีวารสารที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยประหยัดเวลา กำลังคนและงบประมาณเป็นอย่างยิ่ง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com