การพัฒนาระบบสืบค้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ | The Development of Electronic Retrieval System with an Automated Library System

แขนภา ทองตัน, สวัสดิ์ อุราฤทธิ์, อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ, ปิยวรรณ คุสินธุ์, ตวงสิทธิ์ สนขำ

Abstract


การพัฒนาระบบสืบค้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีระบบห้องสมุดอัตโนมัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าไว้ด้วยกันและสามารถสืบค้นได้จากจุดเดียว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่จัดเก็บ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ประเภทสื่อบริการวิชาการ ประเภทสื่อการเรียนการสอน สื่อของศูนย์ระเบียงความคิดสร้างสรรค์ และโครงการพระราชดำริ และเพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ผลการดำเนินงานพบว่า กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการจากกลุ่มอาจารย์ 50 คน และนักศึกษา 350 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.30, S.D. = 0.54) โดยพึงพอใจการใช้งานระบบสืบค้นระดับมาก (X̅ = 4.44, S.D. = 0.56) ระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC) ใช้งานง่าย และสะดวกรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.38, S.D. = 0.57) การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติสามารถทำได้ด้วยการต่อยอดในการบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการสืบค้นข้อมูลได้หลากหลายมากขึ้น

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคือ ควรจัดทำคู่มืออธิบายรายละเอียดของสื่อแต่ละรายการ เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และการประชาสัมพันธ์การใช้งานสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com