การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Staff Participation in Education Quality Assurance, Academic Resource Center, MSU

รุ่งเรือง สิทธิจันทร์

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรจำแนกตามสถานภาพการทำงาน ประสบการณ์ในการทำงาน และประสบการณ์ในการทำงานด้านประกันคุณภาพ  และ 3) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือบุคลากรสำนักวิทยบริการ จำนวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม แบบมาตรา ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ . 94 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.98)  และการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำแนกตามสถานภาพ  ประสบการณ์ในการทำงาน และประสบการณ์ในการทำงานด้านประกันคุณภาพ พบว่า ปัจจัยดังกล่าวไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร  ข้อเสนอแนะ พบว่า บุคลากรต้องการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการในด้านการเนินงาน (Do) เพิ่มมากขึ้น สำหรับแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพ พบว่า ควรจัดกิจกรรมฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพ  แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลประเมินประกันคุณภาพ ชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ปฏิบัติอยู่  และควรมีช่องทางหรือเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้วย


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com