การประยุกต์ใช้โปรแกรม Joomla เพื่อการบันทึกเหตุการณ์ | Joomla for Chronology

พิชญา สาจันทร์, ไผททิพย์ ทับทอง

Abstract


          งานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ทำการพัฒนาการบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงลงบนเว็บไซต์โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมจูมล่า (Joomla) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บสารสนเทศเพื่อการบันทึกเหตุการณ์ หรือกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเผยแพร่เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่มีการเกิดขึ้นตามลำดับเวลา โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การดำเนินงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องและ 2) ขั้นตอนการพัฒนา และการใช้งานโปรแกรม Joomla เพื่อใช้ในการบันทึกเหตุการณ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากการทดลองใช้งาน พบว่า การประยุกต์ใช้โปรแกรม Joomla เพื่อการบันทึกเหตุการณ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน สร้างบทความและสืบค้นบทความได้ง่าย สามารถต่อยอดความสามารถของโปรแกรมได้มีระบบจัดการผู้ใช้งานที่มีประสิทธิภาพ และรองรับการใช้งานหลากหลายอุปกรณ์ ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งจัดเก็บสารสนเทศ สืบค้นเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เป็นแหล่งค้นคว้า เรียนรู้เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเป็นต้นแบบของฐานข้อมูลในการจัดเก็บเอกสารประเภทอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com