โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : บูรณาการการเรียนรู้และการทำงาน | Librarian Professional Training School: Work Integrated Learning

สงวน พงศ์กิจวิทูร, เยาวพร ศานติวิวัฒน์

Abstract


โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ดำเนินงานภายใต้หลักการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและศักยภาพในการขับเคลื่อนสู่การบรรลุวิสัยทัศน์เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลกและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และประยุกต์ความรู้ ทฤษฎี หลักวิชาการต่างๆในการฝึกและรู้จักการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคณะกรรมการดำเนินงานทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินการฝึก จัดทำหลักสูตรการฝึก ตลอดจนการประสานงานด้านต่างๆ เปิดรับฝึกงานทั้งแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั่วไปและสหกิจศึกษา การสอนงานและมอบหมายงานจะมุ่งเน้นให้ฝึกปฏิบัติงานที่มีคุณภาพหรือสามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได้ ในกรณีฝึกสหกิจศึกษาจะเน้นการสอนงานแบบ Project-based Learning คือใช้ “โครงงาน”เป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรการฝึก ซึ่งโครงงานนั้นต้องสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 16 สัปดาห์ และเป็นโครงงานที่มีประโยชน์ต่อห้องสมุด ตรงกับหลักสูตรหรือสอดคล้องกับวิชาชีพของนักศึกษา  นอกจากนี้ยังกำหนดผู้สอนและพนักงานที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำและเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานของนักศึกษา การเตรียมความพร้อมในการนิเทศ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าในการทำงาน หลังการฝึกปฏิบัติงานเสร็จสิ้นผู้ฝึกประสบการณ์จะนำเสนอผลงาน และมีการสะท้อนผลจากผู้ควบคุมการฝึกงาน พร้อมส่งผลการประเมินตามเกณฑ์ที่หน่วยงานหรือสถาบันกำหนด ตลอดจนให้ผู้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีส่วนร่วมในการประเมินเนื้อหาของการฝึก ผู้ควบคุมการฝึก และประเมินตนเองหลังกลับจากการฝึกงานเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตนว่ามีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ประโยชน์ที่ห้องสมุดได้รับคือได้ผลงานที่เกิดจาการสร้างสรรค์ของนักศึกษาฝึกงาน สามารถนำไปใช้งานได้จริง  โอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์  โอกาสในการสร้างเครือข่ายของห้องสมุดกับนักศึกษาที่เคยเข้ารับการฝึกงาน จากหน่วยงานหรือสถานประกอบการอื่น ๆ ที่ไปประกอบวิชาชีพโอกาสในการคัดเลือกพนักงานเพื่อรับเข้าทำงานที่สำนักหอสมุด


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com