ระบบแนะนำสื่อมัลติมีเดีย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | Recommended multimedia System : Learning Resources and Educational Media Center, Mae Fah Luang University

ฉัตรชัย อุ่นบ่อแฮ้ว, เอกชัย เร่งดารา, ดนัทธ์ ไชยสิทธิ์

Abstract


ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทและอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม การติดต่อสื่อสารสามารถทำได้โดยง่ายเพียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์การสื่อสารประเภท Smart Device

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้นำเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อมัลติมีเดีย ประกอบด้วยสื่อภาพยนตร์ และสื่อการศึกษา โดยจัดทำชั้นแสดงสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ (Online Shelve) ประจำเดือน บนเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในเมนู New Arrival และนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย แยกตามประเภทของคอลเลคชั่น โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint นำเสนอในรูปสไลด์บนจอสัมผัส (Touch Screen)

การนำเสนอสื่อมัลติมีเดียในรูปชั้นแสดงสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ และการนำเสนอในรูปสไลด์บนจอสัมผัสดังกล่าว พบว่านักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความสนใจและใช้สื่อมัลติมีเดียดังกล่าวมากขึ้น  ทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์ของการให้บริการที่มีรูปแบบทันสมัยจากเดิม


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com