Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม ห้องสมุดในสวน@Nursing มิติใหม่ของการเปิดพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับคนทุกวัย Abstract   PDF
ทิพยกาย เปรุนาวิน, ยุภาพร ทองน้อย, กุลณสร อ้วนไตร
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม อยู่เป็นสุข สนุกกับ "5ส" | Happiness and Joy with “5s” Abstract   PDF
กนกกร กมลเพ็ชร, นราพงค์ เกิดบัวเพชร, ธนัช บุญจันทร์, คณะกรรมการ 5ส
 
Vol 1, No 3 (2557): กันยายน-ธันวาคม ออนซอนอีสาน @ ลานวัฒนธรรม ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | On-Son Isan @ Culture Area Sirindhorn Isan Information Center Abstract   PDF
ณัฐพร เดชชัย, ดวงเดือน ผมพา
 
Vol 1, No 3 (2557): กันยายน-ธันวาคม อาเซียน : มุมมองจากหนังสืออนุสรณ์งานศพ | ASEAN : The Outlook of Thai Cremation Books Abstract   PDF
สมปอง มิสสิตะ, จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว, เอกอนงค์ ดวงจักร
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม อ่านหนังสือเกษตรแบบสมาร์ท สมาร์ท | Smart Reading on Agriculture Abstract   PDF
ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ, สุอารี ละราคี, สุราภรณ์ คงผล
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | The Library Network in Northeast of Thailand Abstract   PDF
ไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์, สมพงษ์ เจริญศิริ, สันติภาพ เปลี่ยนโชติ, ชนัญชิดา สุวรรณเลิศ, วิราวรรณ ศิริวงษ์
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม เครื่องกดปุ่มเพื่อเรียกหาเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์ | Push-button Device to Call Staff Through the LINE Abstract   PDF
เกดิษฐ เกิดโภคา, พงษ์ศักดิ์ ปฎิเหตุ, สุรัตน์ พูลเขตร์กิจ, ขวัญ อ่ำดี
 
Vol 1, No 3 (2557): กันยายน-ธันวาคม เทคนิคการตัดกระดาษปกแข็งหนังสือและสร้างคุณค่าให้เศษกระดาษ | The Paper Cutting Techniques, Hardcover Book and Create Value for a Scrap of Paper Abstract   PDF
กุศล เหล่าธิ
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน เทคโนโลยี NFC และ QR Code ในสมาร์ทโปสเตอร์แนะนำห้องสมุด | Near Field Communication (NFC) and QR Code Technology for Libraries Using Smart Poster Abstract   PDF
กมลมาลย์ เสวตวงษ์, กิตตินันท์ นำภา, วนิดา แก่นอากาศ, วลัยลักขณ์ แสงวรรณกูล
 
Vol 3, No 1 (2559): มกราคม-เมษายน เทคโนโลยี Server Virtualization สำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ “Walai AutoLib” | Server Virtualization Technology for Automated Library System “Walai AutoLib” Abstract   PDF
สุริยา อภิวันทนากร
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม เพิ่มมูลค่าหนังสือด้วย Re-exhibit Books Shelf | Book Value Added by Re-exhibit Books Shelf Abstract   PDF
วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน เมทาดาทาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | Local Culture and Wisdom Metadata Abstract   PDF
ชัยวัฒน์ น่าชม
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม เรียนรู้ง่าย ๆ กับสื่อเรียนรู้บรรณานุกรม | Easy Easy with Bibliography e-Learning Abstract   PDF
เนาวลักษณ์ แสงสนิท
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม เรียนรู้จากงานที่ทำ สู่นวัตกรรมเพื่อการบริการ | From Work to Service Innovations Abstract   PDF
วรรณาภรณ์ เทียรท้าว, สิริรัตน์ ไกรกลิ่น, ธนพร ประเสริฐกุล, รัชวรรณ นัดสันเทียะ, จิราภรณ์ ไทยโกษา, มนตรา เอมห้อง
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม เรียนรู้อยู่อาศัย: แนวคิดและบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน | Living and Learning: Concept and Lesson-learned for Learning Together Abstract   PDF
พิชัยยุทธ สุวิทยารัตน์
 
Vol 6, No 1 (2562): มกราคม-เมษายน แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Guideline for voice of customer (VOC) at Thammasat University Library Abstract   PDF
พิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณ, กนกวรรณ บัวงาม
 
Vol 6, No 3 (2562): กันยายน-ธันวาคม แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | Knowledge Management Approach for Development Kasetsart University Knowledge Repository Abstract   PDF
สุราภรณ์ คงผล, อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน แนวทางการจัดการวารสารฉบับล่วงเวลาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย | Management Guideline of Back Issue’s Journal in University Library Abstract   PDF
มัณฑนา เจริญแพทย์
 
Vol 1, No 3 (2557): กันยายน-ธันวาคม แนวทางการพัฒนาการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา | Development of the Information Resources Purchasing to Teaching Support University of Phayao Abstract   PDF
ณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย
 
Vol 5, No 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม แนวทางการพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์ ข้าวอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ | Guidelines for Creative Marketing Development : The Organic Rice in Surin Province Abstract   PDF
สุภารดี สวนโสกเชือก, ภรณี หลาวทอง, อัญชนา มาลาคำ, ทิพเนตร คงมี
 
Vol 2, No 3 (2558): กันยายน-ธันวาคม แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับเด็กอนุบาล : กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิต (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) | Development Guidelines for Reading Activity Promotion for the Kindergarten: Case Study of Satit School (Under the Partnership Between Kamphaeng Phet Primary Education Service Office Area 1 and Kamphaeng Phet Rajabhat University) Abstract   PDF
อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์, รุ่งรุจี ศรีดาเดช, สายหยุด ฉิมพลี
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม แนวทางการพัฒนาวารสารไทยด้วย Google Scholar | Development Thai Journal by Google Scholar Abstract   PDF
เฉลิมเดช เทศเรียน, ถิรนันท์ ดำรงสอน
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม แนวทางการพัฒนาสู่เมืองแห่งห้องสมุด | Maha Sarakham “City Library” Abstract   PDF
สมพงษ์ เจริญศิริ
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน แอนดรอยด์และไอโอเอสแอปพลิเคชันสำหรับวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์และงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ | Android and IOS Applications for CMU e-Theses and CMU e-Research Abstract   PDF
เกรียงไกร ชัยมินทร์
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม แอนิเมชันตัวอักษรฮิระงะนะ | Hiragana Animation Abstract   PDF
พรศิลป์ บัวงาม, อุทุมพร ศรีโยม
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม แอพพลิเคชั่นระบบให้ความช่วยเหลือการใช้งานบริการของ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | MSU Library Helpdesk Application Abstract   PDF
อภิชัย ไสยรส
 
Vol 5, No 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม โครงการจิตอาสา-กยศ.: พัฒนาคน-พัฒนางาน | Volunteer Project : Human Development and Jobs Abstract   PDF
ชัณษา สีแดง, ศุภวรรณ อาจกล้า
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม โครงการบริการวิชาการตามคำร้องขอเพื่อสานต่อ โครงการห้องสมุดมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์สู่การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนที่ยั่งยืน | The Academic Services on Demand Project: Toward the Alive Library Project to Sustain the Development of School Libraries Abstract   PDF
จีรภา อินทะนิน, รุ่งรวี ลาภมูล, นิลุบล ทองชัย
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม โครงการผู้บริหารสำนักหอสมุดพบผู้บริหารคณะ | Library Administrator Meeting with Faculty Administrator Project Abstract   PDF
อัจฉราภรณ์ กวมทรัพย์, สายพิณ วิไลรัตน์, วิสิทธิ์ บุญชุม
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน โครงการฝึกอบรมนักเรียน “ปั้นฝัน...บรรณารักษ์น้อย” | The Trainer of Youth Librarian Abstract   PDF
สุภาวดี เพชรชื่นสกุล
 
331 - 360 of 371 Items << < 7 8 9 10 11 12 13 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com