ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบ้านรับน้องใหม่ 2016 | KKU-AG Library Open House 2016 For Freshly

ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ, สุอารี ละราคี, ปรเมษฐ์ คีรีเมฆ, วัชรีวรรณ มัฆวิมาลย์, ชัชนี สุวรรณศร, สมโชค เพ็งลี

Abstract


ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เก็บสถิติการเข้าใช้บริการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเดือนมกราคม 2559 พบว่ามีนักศึกษาใหม่เข้าใช้ห้องสมุดเพียง 220 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 51.2 จากจำนวน 429 คน ห้องสมุดจึงได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านรับน้องใหม่ (KKU-AG Library Open House 2016 For Freshly) เพื่อส่งเสริมการใช้บริการและการเรียนรู้ โดยการกำหนดฐานการเรียนรู้เป็น 3 ฐานการเรียนรู้ได้แก่ ฐานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์บริการ  ฐานบริการสารสนเทศพื้นฐาน   ฐานบริการสารสนเทศเฉพาะสาขาเกษตรศาสตร์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  125 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1  และนักศึกษาพี่เลี้ยงชั้นปีที่ 2  จำนวน 30 คน รวม 155 คน  โดยจัดการอบรมให้กับนักศึกษาพี่เลี้ยง ก่อนการจัดกิจกรรม แบ่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฐานเป็น 10 กลุ่ม เปรียบเทียบสถิติการเข้าใช้บริการหลังการจัดกิจกรรมพบว่ามีการเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น ในเดือนมีนาคม 2559  จำนวน 402 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 93.7


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com