Vol 5, No 1 (2561)

มกราคม-เมษายน

Table of Contents

บทความวิชาการ

KKUL for All : ห้องละหมาด 24 ชั่วโมง | KKUL for All @Prays Room 24/7 PDF
มุกดา ดวงพิมพ์, ยุพา ดวงพิมพ์
Library for all สำหรับคนวัยเก๋า | Library for all for Senior PDF
สีรุ้ง พลธานี
QR Code ลดเวลาต่ออายุสมาชิก: กรณีศึกษา หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล | QR Code for Membership Renewal Time Reduction: Case Study of Mahidol University's Main Library PDF
พิมพิไร สุพัตร
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Use of Information Resources and Information Services of Office Academic Resources and Information Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University PDF
อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์, รุ่งรุจี ศรีดาเดช
การปฏิบัติงานบริการความรู้ด้านฐานข้อมูลออนไลน์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี | Operation of Online Database Service of the Academic Resources and Information Technology, Phetchaburi Rajabhat University PDF
กุศลพงศ์ พิชาศิรพัฒน์, นิรดา เอี่ยมอาษา, มธุรส ปราบไพรี, สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
การพัฒนา Digital Learning Park ให้เป็นศูนย์การเรียน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Digital Learning Park Development as a Center of Learning. Academic Resource Center, Mahasarakham University PDF
อารยะ เสนาคุณ, ปาริชาติ รัตนปกรณ์, รณชัย เหล่าโพธิ์, นิเวส ศรีธัญรัตน์, ทศพร ปอศิริ
การพัฒนาบริการสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้ Google Drive เพื่อผู้ใช้ในศตวรรษที่ 21 | The Developing Information Services by Applying Google Drive Users in the 21st Century PDF
วรัญญา พิลาหอม
การปรับปรุงรูปแบบการให้บริการบทความวารสารผ่าน Web OPAC | The Updated Model to Services of Journal Articles through Web OPAC PDF
กาญจนา น้อยฤทธิ์, สุทธิพงษ์ พายุบุตร
การรับรู้คุณภาพการบริการของผู้โดยสารภายในประเทศที่มีต่อเคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินนกแอร์ ประจำสถานีภูเก็ต | The Service Quality Perception of Domestic Passenger at Check-in Counter of Nok Air at Phuket Station PDF
ธีรพันธ์ สงวนวงศ์, พรชัย เอื้ออารี, พูลภัทร์ ชมจิตต์, บงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล, วีรชัย บุญญาพัฒนาพงศ์
การรู้สารสนเทศ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | Information Literacy of Students, Ubon Rachathani University PDF
มะลิวัลย์ สินน้อย, อนวัช กาทอง
การศึกษาความต้องการใช้บริการห้องสมุด สำนักวิทยบริการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | The Study of Student’s Demand of Library Services for Students Instructional Resources Center, Ubon Ratchathani University PDF
มะลิวัลย์ สินน้อย
การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาใหม่ที่มีต่อกิจกรรมการปฐมนิเทศของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | The Studied of Students’ Attitude for the Orientation at the Resource Center, Academic Resources and Information Technology, Nakhon Sawan Rajabhat University PDF
ปรียพัศ พัฒนะสุธาดล, ฉัตรดาว ชาติเชื้อ
การสร้างบรรณารักษ์ยุวชน | Library Training for Youth PDF
มาลี ใจตั้ง, กาญจนา แดนรักษ์, พรพรรณ เกิดจั่น
การสำรวจความพึงพอใจเจ้าหน้าที่บริการรายบุคคล ของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถีด้วยระบบ QR Code | Satisfaction Survey with QR Code for Customer-facing Staff at Rajvithi Campus Library PDF
จันทรา เทพอวยพร, ชูเกียรติ จารุธนกิจพานิช, สุจรรยา จินดาวงศ์, โชติกา วีระพงษ์
การส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น | The Promote Undergraduate Student of Suranaree University of Technology Usage of the Center for Library Resources and Educational Media PDF
ดวงใจ กาญจนศิลป์
กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน | Activities for Boosting the Service in the Library and Competency of Librarian in Context of AEC Community PDF
สังวาลย์ ตุกพิมาย, สารภี วรรณตรง
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | The Online Databases Usage at the Phuket Rajabhat University Library PDF
อดุล นาคะโร, เยาวดี โชติกะ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในทัศนะของนักศึกษา | The Desirable Characteristics of the John F. Kennedy Library Staff in the Perspective of Students PDF
ถกลรัตน์ ทองได้หนู, สอปิยะ บุญตามช่วย
โครงการฝึกอบรมนักเรียน “ปั้นฝัน...บรรณารักษ์น้อย” | The Trainer of Youth Librarian PDF
สุภาวดี เพชรชื่นสกุล
บริการเชิงรุก | Proactive Service PDF
ทัดดาว พรมหู, มาลี ใจตั้ง, กาญจนา แดนรักษ์
บริการยืมข้ามวิทยาเขตออนไลน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ | E-Across Project for Library of Thaksin University PDF
เนาวลักษณ์ แสงสนิท, กอบกุล สุวลักษณ์
บริการหนังสือใหม่ภาษาต่างประเทศ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | New Foreign Books at the Faculty of Fine Arts Library, Chiang Mai University PDF
พรพิศ เดชาวัฒน์
บริการอ้างอิงเชิงประสบการณ์ | Experiential Reference Services PDF
กิตติยา สุทธิประภา, วราภรณ์ พนมศิริ, ศิวะนัท ศรีสุนทร
ปลูก "รักการอ่าน" ด้วยรากฐานห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบ | Growing "Love of Reading" with the Foundation Master School Library PDF
เบ็ญจนา ทองนุ้ย, พรทิพย์ ถนอมกุลบุตร
มุมรักการอ่านบริการประชาชน ณ สถานีตำรวจนครบาลพญาไท และ สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพฯ | Public’s Reading Corner at Phayathai Police Station & Ratchathewi District Office, Bangkok PDF
สุพรรณษา นนทเกษ, อังคณา อินทรพาณิชย์
ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Activities Database): เครื่องมือเพื่อการบริการ/จัดการกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Activities Database: the System for Collecting Customer Data Warehouse for Management Promoting Information Services Activities at Chiang Mai University Library PDF
ศุภวรรณ อาจกล้า
รูปแบบที่ควรจะเป็นของการให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สู่รูปแบบคลาวด์บราเรียนเซอร์วิส ในยุคดิจิทัล 4.0 | The Model to Retrieve Electronic Information via the Digital 4.0 "Cloudbrarian" Service PDF
สมพงษ์ เจริญศิริ, ไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์, ชนัญชิดา สุวรรณเลิศ, วิราวรรณ ศิริวงศ์
สำนักวิทยบริการ แหล่งเรียนรู้เพื่อปวงชน | Library for All PDF
รุ่งฤดี ภูชมศรี
หนังสือด่วนทันใจผู้ใช้ | Express Books Service PDF
อรุษยา หล้าวงศ์, ประนอม นามษร, นันทนิจ ศรีหานารถ
ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดบ้านรับน้องใหม่ 2016 | KKU-AG Library Open House 2016 For Freshly PDF
ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ, สุอารี ละราคี, ปรเมษฐ์ คีรีเมฆ, วัชรีวรรณ มัฆวิมาลย์, ชัชนี สุวรรณศร, สมโชค เพ็งลี
BUU Library Tour 2016: ภาพลักษณ์ใหม่ของการประชาสัมพันธ์ ด้วยสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ | BUU Library Tour 2016: the New Image of Online Visual Media Advertising PDF
ธัญลักษณ์ ธนประสิทธิ์พัฒนา, จักรพันธุ์ ชื่นภิรมย์
การสร้างสรรค์เนื้อหานิทรรศการใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | Invention the Exhitions’Content of His Majesty King Bhumibol Adulyadej PDF
กัลยาณี ศุภดิษฐ์
จาก "การรับฟังเสียงของลูกค้า (VoC)" สู่ "การสร้างนวัตกรรมบริการ (Chat bot)" | From Voice of Customer to Creating Innovative Service (Chat bot) PDF
นิติยา ชุ่มอภัย, อัคริมา สุ่มมาตย์
ต้นแบบกระบวนงานการคัดออกเทปเสียงชุดวิชา มสธ. : ผลจากการจัดการความรู้ | Workflow Prototype to Deselection of STOU’s Audio Tapes: Results from Knowledge Management
สุธัญณิช หุ่นหลา
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสองรัชกาล | King RAMA VII and King RAMA IX Coronations PDF
ชลลดา หงส์งาม
มสธ. ใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : สารสนเทศอันทรงคุณค่าจากเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย | STOU under King Bhumibol Adulyadej Graciousness: Valuable Information from University Archives PDF
ยวิญฐากรณ์ ทองแขก
เมทาดาทาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | Local Culture and Wisdom Metadata PDF
ชัยวัฒน์ น่าชมPULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com