การรับรู้คุณภาพการบริการของผู้โดยสารภายในประเทศที่มีต่อเคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินนกแอร์ ประจำสถานีภูเก็ต | The Service Quality Perception of Domestic Passenger at Check-in Counter of Nok Air at Phuket Station

ธีรพันธ์ สงวนวงศ์, พรชัย เอื้ออารี, พูลภัทร์ ชมจิตต์, บงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล, วีรชัย บุญญาพัฒนาพงศ์

Abstract


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้โดยสารที่มีต่อเคาน์เตอร์เช็คอินภายในประเทศของสายการบินนกแอร์ ประจำสถานีภูเก็ต และเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการให้บริการของเคาน์เตอร์เช็คอินภายในประเทศ สายการบินนกแอร์ ประจำสถานีภูเก็ต โดยจำแนกตามตัวแปรเพศ อายุ การศึกษา ความถี่และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ มีประชากร คือ ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้เส้นทางภายในประเทศของสายการบินนกแอร์ ประจำสถานีภูเก็ต และคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ จำนวน 400 คน ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), สถิติทดสอบ t (t-test) และสถิติทดสอบ F (F-test)

ผลการศึกษา พบว่า ผู้โดยสารมีการรับรู้คุณภาพการบริการของเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินนกแอร์ ประจำสถานีภูเก็ต ในระดับมาก แยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเอาใจใส่ มีระดับการรับรู้มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการประกันความมั่นใจ และการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ตามลำดับ    

นอกจากนี้ ผลศึกษาการเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการให้บริการของเคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินนกแอร์ ประจำสถานีภูเก็ตโดยการจำแนกตามตัวแปร พบว่า เพศ อายุ  ความถี่ในการเดินทาง มีผลต่อการรับรู้ที่ไม่แตกต่างกันออกไป แต่ตัวแปร ระดับการศึกษา และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง มีผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการที่แตกต่างกันออกไป


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com