คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ในทัศนะของนักศึกษา | The Desirable Characteristics of the John F. Kennedy Library Staff in the Perspective of Students

ถกลรัตน์ ทองได้หนู, สอปิยะ บุญตามช่วย

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา  2558 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 387 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 8,514 คน จากทุกคณะโดยไม่แยกเพศและชั้นปี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม มีลักษณะคำถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และคำถามปลายเปิด ประกอบด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ความสามารถ 2) ด้านคุณธรรม 3) ด้านการปฏิบัติงาน 4) ด้านบุคลิกภาพ และ 5) ด้านมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก (= 3.97) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความรู้ความสามารถ (= 4.02) รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม (= 4.00) และด้านการปฏิบัติงาน (= 3.98) ตามลำดับ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com