Library for all สำหรับคนวัยเก๋า | Library for all for Senior

สีรุ้ง พลธานี

Abstract


สำนักหอสมุด โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยเล็งเห็นว่าสมาชิกของชมรมประกอบไปด้วยคณาจารย์ ข้าราชการ อดีตผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ต่างก็มีภูมิความรู้ที่เป็นประโยชน์พร้อมจะถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลัง และเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ในห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ สำนักหอสมุด จึงได้จัดพื้นที่ขนาด 46 ตารางเมตร ให้เป็นที่ตั้งของชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างคุณค่าความภาคภูมิใจของผู้สูงอายุ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สูงอายุสู่คนรุ่นใหม่ มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุและบุคคลในช่วงอายุต่างๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมทางด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครขอนแก่น อีกด้วย


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com