สำนักวิทยบริการ แหล่งเรียนรู้เพื่อปวงชน | Library for All

รุ่งฤดี ภูชมศรี

Abstract


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนิสิต อาจารย์ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีภารกิจในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนในชุมชน  เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานห้องสมุดให้กับชุมชนโดยผ่านกิจกรรม โครงการหลากหลายรูปแบบ ตอบสนองความต้องการของชุมชน  การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่ผ่านมาได้ทำให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่คนในชุมชนสามารถเข้าไปศึกษา เรียนรู้  ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงานห้องสมุดให้กับทั้งนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ต้องขัง ทำให้บุคคลเหล่านั้นมีองค์ความรู้และนำความรู้ไปใช้ในอาชีพของตนเองได้ จึงนับว่าสำนักวิทยบริการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อปวงชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นแก่สังคม ประเทศชาติ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network