บริการอ้างอิงเชิงประสบการณ์ | Experiential Reference Services

กิตติยา สุทธิประภา, วราภรณ์ พนมศิริ, ศิวะนัท ศรีสุนทร

Abstract


บริการอ้างอิงเชิงประสบการณ์ (Experiential Reference Services) เป็นรูปแบบการจัดบริการอ้างอิงแบบใหม่โดยบูรณาการบริการอ้างอิงแบบเดิม เพื่อตอบสนองประสบการณ์ผู้ใช้บริการ (User Experience) ทั้งในสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมเสมือนห้องสมุด จุดเด่นของบริการนี้ คือ สามารถให้บริการได้ใกล้เคียงกับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่หลัก คือ สนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 5 บริการ ได้แก่ บริการตอบคำถาม (Answering) บริการสารสนเทศ (Information Service) การจัดหลักสูตรการสอนการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Instruction) บริการให้คำปรึกษาและแนะนำ (Guidance and Counseling Service) และพบปะนักวิจัย (Site visit) 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com