การปฏิบัติงานบริการความรู้ด้านฐานข้อมูลออนไลน์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี | Operation of Online Database Service of the Academic Resources and Information Technology, Phetchaburi Rajabhat University

กุศลพงศ์ พิชาศิรพัฒน์, นิรดา เอี่ยมอาษา, มธุรส ปราบไพรี, สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

Abstract


การปฏิบัติงานบริการความรู้ด้านฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการความรู้ด้านฐานข้อมูลออนไลน์ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองและถ่ายทอดความรู้ด้านฐานข้อมูลออนไลน์ และให้บริการความรู้ด้านฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร การดำเนินงานใช้หลักการ PDCA ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ได้ประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงานดำเนินงานจัดอบรมและขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรพบว่ามีความเหมาะสมสามารถนำไปใช้ได้ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ จัดทำสื่อประกอบการอบรมอย่างเหมาะสม และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้รับบริการได้ โดยในปีการศึกษา 1/2559 มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 497 คน ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x =4.24) โดยมีความพึงพอใจด้านสถานที่มากที่สุด (x =4.49) รองลงมาด้านวิทยากรระดับมาก (x =4.28) และด้านหลักสูตรระดับมาก (x =3.95)


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com