1 ปลูก "รักการอ่าน" ด้วยรากฐานห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบ | Growing "Love of Reading" with the Foundation Master School Library | เบ็ญจนา ทองนุ้ย | PULINET Journal

ปลูก "รักการอ่าน" ด้วยรากฐานห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบ | Growing "Love of Reading" with the Foundation Master School Library

เบ็ญจนา ทองนุ้ย, พรทิพย์ ถนอมกุลบุตร

Abstract


โครงการห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การทำฐานข้อมูลการสืบค้น และการให้บริการยืม-คืนด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (2) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการบริการห้องสมุดโรงเรียน ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหรือแหล่งเรียนรู้ (3) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนและครู  เริ่มดำเนินการจัดโครงการห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2559 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา เขต 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  มีวิธีดำเนินการดังนี้  (1) ประชาสัมพันธ์เชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และขอรับบริจาคหนังสือ  (2) คัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ โดยลงพื้นที่และประเมินสภาพความพร้อมของห้องสมุดโรงเรียน (3) จัดอบรมความรู้พื้นฐานด้านการจัดการห้องสมุดสำหรับครูและนักเรียนที่ปฏิบัติงานในห้องสมุด (4) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน (5) จัดกิจกรรม Open Library @School เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 6 โรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  410   คน  ผลการจัดกิจกรรมพบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.70)


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com