KKUL for All : ห้องละหมาด 24 ชั่วโมง | KKUL for All @Prays Room 24/7

มุกดา ดวงพิมพ์, ยุพา ดวงพิมพ์

Abstract


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการร้องขอจากผู้ใช้บริการห้องสมุดและนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในด้านของสถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจที่มีในมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความลำบากต่อการทำละหมาด 5 เวลา ใน 1 วัน ดังนั้น สำนักหอสมุด จึงจัดให้มี “ห้องละหมาด” ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน

จากผลการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องละหมาด พบว่า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด จำนวน 99.58 % เนื่องจากสามารถทำพิธีละหมาดได้ครบ 5 เวลาตามบัญญัติของหลักศาสนาอิสลามโดยไม่ต้องออกจากห้องสมุด สร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาในอนาคตที่นับถือศาสนาอิสลาม สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องห้องละหมาด สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายที่นับถือศาสนาอิสลามในด้านการดูแลห้องละหมาด การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานที่ตั้งห้องละหมาดในสื่อสังคมออนไลน์ และแผนที่ตั้งสถานที่ละหมาดของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ได้รับความสนใจเข้าใช้บริการจากนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป และผู้เยี่ยมชมห้องสมุด ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ  


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com