การปรับปรุงรูปแบบการให้บริการบทความวารสารผ่าน Web OPAC | The Updated Model to Services of Journal Articles through Web OPAC

กาญจนา น้อยฤทธิ์, สุทธิพงษ์ พายุบุตร

Abstract


          สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีปณิธานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยจิตสำนึกที่ดี และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้น สำนักวิทยบริการ จึงได้มีการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการบทความวารสารผ่าน Web OPAC เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบทความวารสารที่ให้บริการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงกับความต้องการ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ การดำเนินงานประกอบด้วย 1) การคัดเลือกบทความวารสารเพื่อทำดรรชนีวารสาร 2) การปรับปรุงรูปแบบดรรชนีวารสารที่แสดงผลบน Web OPAC  3) การขอใช้บริการบทความวารสารผ่าน Web OPAC 

          ผลจากการศึกษา พบว่า ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการบริการบทความวารสารผ่าน Web OPAC โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ ทำให้การบริการบทความวารสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com