การพัฒนาบริการสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้ Google Drive เพื่อผู้ใช้ในศตวรรษที่ 21 | The Developing Information Services by Applying Google Drive Users in the 21st Century

วรัญญา พิลาหอม

Abstract


การพัฒนาบริการสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้ Google Drive เพื่อผู้ใช้ในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการใช้บริการสารสนเทศ และเพื่อพัฒนาบริการสารสนเทศสำหรับผู้ใช้ในศตวรรษที่ 21  โดยประยุกต์ใช้ Google Drive ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 301  ราย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (ร้อยละ 96.48) เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัดระยะเวลา (จ่ายแบบรายเดือน) (ร้อยละ 78.91) ใช้ WiFi ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 84.77) ในด้านความต้องการใช้บริการสารสนเทศโดยประยุกต์ใช้ Google Drive พบว่าผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้บริการสารสนเทศผ่าน Google Drive ในรูปของการจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยจัดส่งตรงไปยังผู้ใช้บริการทางอีเมล์เป็นรายบุคคล และต้องการให้ห้องสมุดจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศในช่วงเปิดภาคเรียน โดยต้องการให้จัดส่งเป็นรายเดือน บริการที่ต้องการใช้มากที่สุดตามลำดับ คือ บริการแนะนำหนังสือใหม่ บริการบทความ/วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  และบริการหน้าสารบัญวารสารใหม่

จากผลการศึกษาในรอบแรก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บริการไปพัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศ และทำการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอีกครั้งในรอบที่ 2 โดยใช้ประชากรจากกลุ่มตัวอย่างเดิม จำนวน 45 คน ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในบริการสารสนเทศ ผ่าน Google Drive อยู่ในระดับมาก ( = 4.23) 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com