สมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศสำหรับการบริการ สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ | Information Professional Competencies for Scholarly Production Support Service

ทิพวรรณ สุขรวย

Abstract


สมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศในการให้บริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ สังเคราะห์จากการใช้ความความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังที่มีต่อบทบาทนักวิชาชีพสารสนเทศต่อการให้บริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ จากการสำรวจความคาดหวังของอาจารย์ และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 168 คน กับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศต่อการให้บริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ ที่นักวิชาการและสถาบันต่าง ๆ ได้กำหนดไว้ จำนวน 16 เรื่องสรุปผลการสังเคราะห์สมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศต่อการให้บริการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการจำแนกเป็น 4 ด้าน ตามลำดับความคาดหวังจากมากไปน้อย คือ (1) ด้านความรู้ทางวิชาชีพ (2) ด้านความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (3) ด้านทักษะการสื่อสาร และ (4) ด้านความรู้การวิจัย ทำให้นักวิชาชีพสารสนเทศนำสมรรถนะมาพัฒนาศักยภาพของตนเองให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ผู้บริหารห้องสมุดนำสมรรถนะที่สังเคราะห์ได้เป็นเกณฑ์ในการวางแผนกำลังคน การฝึกอบรมและการพัฒนา การสรรหาและคัดเลือก และกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ โดยสมรรถนะนักวิชาชีพสารสนเทศดังกล่าวสามารถสนับสนุนบุคลากรในการผลิตผลงานวิชาการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Goals of Excellence ในการผลิตผลงานวิชาการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอต่อไป 

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com