Vol 5, No 2 (2561)

พฤษภาคม-สิงหาคม

Table of Contents

บทความวิชาการ

คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล | Open Educational Resource Library Mahidol University Library and Knowledge Center PDF
สิขริน สุวรรณนที
การใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของนักศึกษาและคณาจารย์ กรณีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | The Use of Library Shelf Checkout by SUT students and Faculty Members : case of The Center for Library Resources and Educational Media, Suranaree University of Technology PDF
สุภารักษ์ เมินกระโทก
ความรับผิดชอบต่อสังคมของห้องสมุดสีเขียว : โครงการเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน | Corporate Social Responsibility of Green Library : Project for Community and Environmental Conservation of Learning PDF
คณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน
การส่งเสริมการใช้บริการด้วยเหรียญห้องสมุด (LIB coin) ของ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา | User service promotion by LIB coin of the Library Resources and Educational Media Center, University of Phayao PDF
วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
การยืมระหว่างห้องสมุดสาขา | Book Delivery PDF
รพีพร บูรณะเสน
บริการสื่อการศึกษากับการเรียนการสอนบน MOOC : ประสบการณ์ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | Media services for Learning on MOOC : CLM’s Experiences, Walailak University PDF
พัสตราภรณ์ กาฬสิงห์, ศิวนาถ นันทพิชัย, ไกรสร สายวารี, ปกรณ์ ดิษฐกิจ
การรับรู้และความต้องการของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการใช้บริการ CU Library Mobile Service | Perceptions and Expectation of Chulalongkorn University Student toward CU Library Mobile Service PDF
ระเบียบ แสงจันทร์
การประเมินผลกลยุทธ์ทางการตลาด “CLM Privilege Card ครองใจผู้ใช้อย่างไร” | Evaluation of the Marketing Strategy “How CLM Privilege Card is more value-added for Library User” PDF
ปรีชา รัสมี, ศิวนาถ นันทพิชัย
ฐานข้อมูลวารสารวิชาการเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ | The Academic Journal Database for Publishing Works PDF
อรพรรณ การคนซื่อ, อุทุมพร มณีวรรณ์
CMUL InstantBot ระบบสร้างปัญญาประดิษฐ์สำหรับช่วยเหลือการค้นคว้า | CMUL InstantBot System for Building Reference Services A.I PDF
ปราชญ์ สงวนศักดิ์
เครื่องกดปุ่มเพื่อเรียกหาเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์ | Push-button Device to Call Staff Through the LINE PDF
เกดิษฐ เกิดโภคา, พงษ์ศักดิ์ ปฎิเหตุ, สุรัตน์ พูลเขตร์กิจ, ขวัญ อ่ำดี
บทบาทห้องสมุดกับการเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ และประชาคมอาเซียน PDF
สุภารักษ์ เมินกระโทก, ธันยกานต์ สินปรุ, จักรี รังคะวัต
การพัฒนาบริการสอนการรู้สารสนเทศอย่างต่อเนื่องด้วยแนวทางไคเซ็น | Continuing Development of Information Literacy Services by Kaizen Approach PDF
ธนะพันธุ์ การคนซื่อ
Library Co-creation via Crowdsourcing PDF
อัคริมา สุ่มมาตย์, นิติยา ชุ่มอภัย
บริการเชิงรุกจากเครื่องมือฐานข้อมูลดุษฎีบัณฑิต มสธ. | Proactive Services from STOU’s Doctoral Graduates Database PDF
กมลศรี ฤกษ์สมุทร
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Chat fuel กับงานประชาสัมพันธ์ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา | An Application of Chat Fuel for Public Relation, A Case Study of the Library Resources and Educational Media Center, University of Phayao PDF
วิไล จันทร์แก้ว, สุดา ใจแก้ว
การพัฒนาเครื่องทำสำเนาหนังสือเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : Book Scanner | Development of a System for Converting Books into e-Books : Book Scanner PDF
สมพงศ์ หุตะจูฑะ, พรทิพย์ ถนอมกุลบุตร, ละออ อุไรรัตน์, พิทยา ศิริวัฒน์, สุกฤษฏิ์ คุณะแสน, สุชาวรรณ เพชรรงค์
การจัดการความรู้มุ่งสู่นวัตกรรมบริการในยุค Library of Thing | Knowledge Management go Forward Innovation Services @Library of Thing Era PDF
ยุภาพร ทองน้อย, มุกดา ดวงพิมพ์, คณะกรรมการ จัดการความรู้
การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสำนักวิทยบริการ | Promotion and Development of Innovation Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus Committee on Promotion and Development of Innovation PDF
มนทิรา อินทร์แก้วPULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com