ความรับผิดชอบต่อสังคมของห้องสมุดสีเขียว : โครงการเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน | Corporate Social Responsibility of Green Library : Project for Community and Environmental Conservation of Learning

คณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน

Abstract


โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม : การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในด้านการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและส่งเสริมความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ห้องสมุดสีเขียวเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ” มีกระบวนการอบรมให้ความรู้เรื่องห้องสมุดสีเขียวให้กับครูที่ดูแลห้องสมุดโรงเรียนและนักเรียน ณ สถานที่ตั้งโรงเรียน โดยการจัดฐานความรู้จำนวน 5 ฐาน ได้แก่  ฐานการลดและแยกขยะ ฐานการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน ฐานความรู้สีเขียว ฐานรอยเท้านิเวศ และฐานกิจกรรม DIY มีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 โรงเรียน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 4,500 คน จากผลการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 2.79 ความพึงพอใจระดับมาก ด้านกระบวนการสนับสนุนให้โรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสีเขียวเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้น ผลปรากฎว่ามีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 11 โรงเรียน รวม 12 โครงการ โดยคณะทำงานจะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายในเดือนธันวาคม 2560


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com